eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie - KoźluOgłoszenie z dnia 2019-06-06

Ogłoszenie nr 560113575-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

Kędzierzyn-Koźle: Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie - Koźlu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 660392-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510062878-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, Krajowy numer identyfikacyjny 16021229300000, ul. ul. Skarbowa , 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 829 133, e-mail drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, faks 774 829 132.
Adres strony internetowej (url): www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie - Koźlu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD.272.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zadania: Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie - Koźlu. Zakres przebudowy polegać będzie na obniżeniu niwelety jezdni istniejącej drogi powiatowej nr 2045 O poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni, wykonaniu korytowania na głębokość 20cm i zastabilizowaniu cementem istniejącego podłoża na głębokość 30 cm. Prace drogowe będą obejmować wymianę krawężników, umocnienie pobocza płytami prefabrykowanymi oraz ułożeni siatki przeciwspękaniowej, skropienie międzywarstwowe i wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej. W zakres przebudowy wchodzi wymiana nawierzchni chodnika, obrzeży wraz z wykonaniem podbudowy. Prace obejmować będą również korytowanie i wymianę istniejącego kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej, wymianę studni rewizyjnych, wykonanie nowych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami i montaż odwodnienia liniowego typu ciężkiego na całej szerokości jezdni. Należy również wykonać wzmocnienia ścian kanału deszczowego DN1000, zabudowanego w poprzek drogi powiatowej. W zakres prac wchodzą również wykopy kontrolne niezbędne do stwierdzenia posadowienia istniejącego rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych DN90, do ewentualnej zmiany jego posadowienia. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2045 O ulicy Głównej w Kędzierzynie -Koźlu ma na celu przede wszystkim zwiększenie światła pionowego pod wiaduktem kolejowym linii kolejowej nr 137, relacji Katowice- Legnica. 2. Zakres zamówienia Zakres zamówienia określają: - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Dokumentacja projektowa zawiera: 1. Projekt zagospodarowania terenu; 2. Opis techniczny projektu; 3. Przedmiar robót; 4. Rysunki i przekroje konstrukcyjne; - "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót " (STWiO) stanowiące załącznik do SIWZ; - Dokumentacja zdjęciowa. 3. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; b) Oznakowanie robót wg. zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu; c) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót; d) Organizację i zagospodarowanie placu budowy; e) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów; f) Wywóz materiałów rozbiórkowych na Miejskie Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; g) Likwidację placu budowy. h) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe i kanalizacyjne. Niedopełnienie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 2. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.: a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynność, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 umowy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45110000-1,

45111200-0,

45200000-9,

45230000-8,

45232410-9,

45232440-8,

45233223-8,

45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
45 dni od daty przekazania placu budowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Niezbędne roboty dodatkowe i zamienne, termin zakończenia robót i wysokość wynagrodzenia.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Niezbędne roboty dodatkowe i zamienne, termin zakończenia robót i wysokość wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z występowaniem niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, odmiennymi warunkami terenowymi oraz odmiennym od przyjętej w dokumentacji technicznej stanem infrastruktury technicznej zostały wykonane roboty zamienne i dodatkowe polegające na: - rozbiórce niezinwentaryzowanego kanału kanalizacji deszczowej i wykonaniu nowego przepustu; - wykonaniu wymiany gruntu w miejscach występowania wysadzin (glina, iły) tj. na odcinku od km 0+057 do km 0+150; - ze względu na bardzo zły stan techniczny kładki stalowej (bardzo duży stopień korozji i ubytki elementów stalowych głównie w miejscach posadowienia w gruncie), który uniemożliwia jej wyczyszczenie i pomalowanie, wykonano w jej miejscu chodnik z kostki betonowej. Nie było możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, a faktu ich wystąpienia Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Ponadto ewentualne powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu Wykonawcy spowodowałoby poniesienie przez Zamawiającego znacznych kosztów w związku z koniecznością usunięcia przez dotychczasowego Wykonawcę sprzętu budowlanego, zaplecza budowy oraz materiałów budowlanych na czas realizacji dodatkowych robót budowlanych przez innego Wykonawcę. W trakcie wykonywania robót zaistniała również konieczność przełożenia sieci wodociągowej przez MWiK Kędzierzyn-Koźle jak i niezinwentaryzowanego kabla energetycznego. W związku z zaistniałymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, niemożliwymi do przewidzenia, skutkującymi niemożnością dotrzymania terminu, związanymi z nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi i zamiennymi, a przede wszystkim brakiem możliwości kontynuacji robót w pełnym zakresie do czasu przełożenia sieci wodociągowej jak i kabla energetycznego, uzasadnione stało się przedłużenie terminu zakończenia prac. Termin wykonania prac przedłużono o 16 dni.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy została zwiększona o wartość wykonania robót dodatkowych ( 88.980,30 zł) i wynosi brutto: 457.980,30 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 30/100) oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.