eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym Miasta Biskupiec (etap II).Ogłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560113510-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Biskupiec: Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym Miasta Biskupiec (etap II).
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: współfinansowane w ramach projektu: "Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528770-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510087286-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec, Krajowy numer identyfikacyjny 68779300000000, ul. al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 150 110, e-mail zamowienia.publiczne@biskupiec.pl, faks 897 152 437.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym Miasta Biskupiec (etap II).

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BMI-ZP.271.07.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

- wykonanie nawierzchni utwardzonej parkingów, dróg, chodników oraz schodów terenowych w ilości ok. 6760 m2. - wykonanie boiska o nawierzchni z poliuretanu, - montaż elementów małej architektury, - montaż siłowni plenerowej: - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ogrodów sensorycznych wraz z wyposażeniem - wykonanie kanalizacji deszczowej (rurarz PVC Dn 200 mm L=132,0m, Rurarz PVC Dn 315mmL=19,0m - wykonanie oświetlenia terenu poprzez ułożenie nowych kabli w ilości łącznej ok. 1170 mb oraz montaż słupów oświetleniowych zgodnie z załączonym projektem w ilości 42 sztuk. - wykonanie uzbrojenia terenu w kanał technologiczny wraz z wykonaniem monitoringu terenu przyszpitalnego, zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Zamawiający nie dołącza przedmiaru robót (podst.: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym czynności polegających na wykonaniu: robót drogowych (w tym: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni chodników, rozebranie krawężników betonowych, mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni bitumicznych, wywóz gruzu, wykonanie obrzeży betonowych, krawężników betonowych, wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypkowej, wykonanie trawników dywanowych, ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej, mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej; robót odwodnieniowych (w tym: roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni z mas bitumicznych, roboty ziemne, wykonanie podłoża pod i nad kanały z piasku, wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych montaż studni rewizyjnych, montaż studzienek ściekowych; robót energetycznych (w tym: kopanie rowów dla kabli, ułożenie rur osłonowych, zasypywanie rowów dla kabli, układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach, układanie uziomów w rowach kablowych, montaż latarń oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, demontaż istniejących słupów oświetleniowych; kanału technologicznego (w tym: ułożenie rur osłonowych dla kanału technologicznego, kopanie rowów dla rurociągu kablowego, zasypywanie rowów); czynności polegających na wykonaniu i montażu elementów małej architektury; czynności polegających na wykonaniu boiska z nawierzchni z poliuretanu, czynności polegających na wykonaniu montażu osprzętu monitoringu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy - załączniku do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu to min. 60 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 miesięcy - max. 65 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 65 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi ilości 65 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec; ? w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub został na Zamawiającego nałożony obowiązek przechowywania dokumentacji powyżej 4 lat okres przechowywania obejmuje cały wyznaczony okres; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia" (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne." Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Język w jakim mogą być sporządzane oferty: polski.


II.4) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:

45233200-1,

45112711-2,

45231300-8,

45231112-3,

45233253-7,

45233120-6,

45223300-9,

45316100-6,

45314300-4,

32260000-3,

32333200-8,

03451000-6,

03451300-9,

03452000-3,

45223800-4,

39113600-3,

34928480-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.05.20 r. - 30.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/05/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Piotr Pachucki, Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki, , ul. Bolesława Chrobrego 24D, , 11-300, Biskupiec, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1934859.52 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót, stwierdzono: - Konieczność wykonania wymiany betonowego rurociągu kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy studniami o rzędnych 151,40/148,40 do studni 152,47/149,34 na rurę PCV SN8 fi 316 łącznie z likwidacją istniejącej studni D3 o rzędnych 151,69/148,39. - Przepięcie przykanalika Wp10 do projektowanej studni D2 w pasie jezdnym. - Przesunąć studnię D5 w teren zielony. - Wykonać opaskę przy budynku pomiędzy wejściem głównym a wejściem do przychodni na długości ok 37mb. Przedmiotowe dodatkowe prace zwiększają koszty zadania, szczegółowe koszty określa załączony kosztorys ofertowy. Za wykonanie przedmiotu aneksu do umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 34 092,41 złotych brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa, 41/100 zł brutto).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.