eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tyma) część 2- modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego, b) część 3- dostawa kosiarki."Ogłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560112939-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Piekary Śląskie: "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tym: a) część 2- modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego, b) część 3- dostawa kosiarki."
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 510544-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510061068-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (url): www.bip.piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tym: a) część 2- modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego, b) część 3- dostawa kosiarki."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271-7/IG/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 2 części: Część 2: Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego Część 3: Dostawa kosiarki Część 2: Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty stolarskie, tynkowe, posadzkowe, malarskie, instalacji elektrycznych i wyposażenia w pokoju sędziów, pomieszczeniu dla zawodników, prysznicach toalet, przedsionku i szatni na I piętrze i na poziomie -1. Ilości najważniejszych robót: POKÓJ SĘDZIÓW I PIĘTRO Demontaż ościeżnic drzwi - 2,00 szt. Montaż ościeżnic drzwi - 2,00 szt. Montaż skrzydeł drzwiowych - 4,00 m2 Wykonanie gładzi gipsowych - 42,77 m2 Demontaż posadzki - 10,12 m2 Wykonanie posadzki z płytek kamionkowych typu gres - 16,60 m2 Malowanie farbą akrylową ścian i sufitów - 42,77 m2 Montaż opraw oświetleniowych - 5,00 kpl. POMIESZCZENIE, PRYSZNICE, TOALETA, PRZEDSIONEK I PIETRO Demontaż ościeżnic drzwi - 2,00 szt. Montaż ościeżnic drzwi - 2,00 szt. Montaż skrzydeł drzwiowych - 2,00 m2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - 39,10 m2 Wykonanie gładzi gipsowych - 29,83 m2 Licowanie ścian płytkami - 60,73 m2 Rozebranie posadzki z płytek - 15,92 m2 Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych typu gres - 16,36 m2 Malowanie farbą akrylową ścian i sufitów - 7,12 m2 Dostarczenie z montażem wyposażenia łazienek w: pojemniki na ręczniki papierowe, dozowniki mydła, lustra, szczotki do wc, suszarki do rąk - 2,00 kpl. SZATNIA I PIETRO Demontaż ościeżnic drzwi - 1,00 szt. Montaż ościeżnic drzwi - 1,00 szt. Montaż skrzydeł drzwiowych - 4,00 m2 Wykonanie gładzi gipsowych - 26,08 m2 Licowanie ścian płytkami - 27,59 m2 Rozebranie posadzki z płytek - 16,30 m2 Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych typu gres - 16,30 m2 Malowanie farbą akrylową ścian i sufitów - 26,08 m2 Dostarczenie z montażem wyposażenia: ławka zespolona, wieszaki ścienne - 4,00 kpl. SZATNIE, NATRYSKI, KORYTARZ NA POZIOMIE -1 Demontaż ościeżnic drzwi - 3,00 szt. Rozbiórka ścianki z cegieł o grubości 1/4 - 5,70 m2 Montaż ościeżnic drzwi - 3,00 szt. Montaż skrzydeł drzwiowych - 6,00 m2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - 31,92 m2 Wykonanie gładzi gipsowych - 115,79 m2 Licowanie ścian płytkami - 36,56 m2 Rozebranie posadzki z płytek - 16,50 m2 Zbrojenie płyty siatką stalową fi 6mm - 16,50 m2 Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych typu gres - 16,50 m2 Malowanie farbą akrylową ścian i sufitów - 115,79 m2 bateria prysznicowa wraz z podłączeniem i półką na mydło - 10,00 kpl. Dostarczenie z montażem wyposażenia: umywalka z podejściem i podłączeniem - 2,00 kpl. Dostarczenie z montażem wyposażenia: miska ustępowa dolnopłuk z deska sedesowa - 1,00 kpl. Dostarczenie z montażem wyposażenia: kratka ściekowa stal nierdzewna z syfonem - 4,00 kpl. Dostarczenie z montażem wyposażenia: oprawa świetlówka - 15,00 kpl. Dostarczenie z montażem okna pvc - 8,00 kpl. Część 3: Dostawa kosiarki Zamówienie obejmuje dostawę 1 urządzenia typu rider (kosiarka) do pielęgnacji trawników wraz z kompatybilnym urządzeniem tnącym, niezapychający się system zbierania zasysający ścinki prosto z urządzenia tnącego do kosza (koszt w komplecie) oraz automatyczną kompresję ścinków, przegubowy układ kierowniczy, umożliwiający ciasne skręty i zapewniający zwrotność. Napęd na wszystkie koła. Serwis i czyszczenie urządzenia tnącego beznarzędziowe. Szerokość koszenia min. 100 cm. Silnik benzynowy ze smarowaniem ciśnieniowym. Dostawa obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika z zakresu obsługi urządzenia. Kompletne urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną, karty katalogowe lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające spełnianie wszystkich wymogów minimalnych oferowanego sprzętu ( należy dołączyć załącznik nr 1b). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ 2. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (dotyczy części 2): CZĘŚĆ 2 - modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego - wykonywanie robót: przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych, stolarskich, tynkarskich, gipsowych, murarskich, posadzkowych, malarskich, okładzinowych, płytkarskich, izolacyjnych, montażowych opraw oświetleniowych oraz wyposażenia pomieszczeń toalet, natrysków, szatni oraz korytarzy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określone zostały w § 2 projektu umowy dla części 2 - stanowiącej załącznik numer 7a do SIWZ. 5. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej - w zakresie wymaganym przepisami prawa - adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w szczególności w zakresie komunikacji oraz innych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i pozostałych ST. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45421000-4,

45400000-1,

45430000-0,

45442100-8,

45332400-7,

45311200-2,

45212230-7,

16311000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót budowlanych określa się na 29.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe A-M inż. Andrzej Słotwiński, , ul. Kadecka 2, 41-500, Chorzów, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 94392.66 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie ulega termin realizacji zamówienia na dzień 16.06.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistniałym stanem pandemii COVID-19, mającym wpływ na ograniczenia w zakresie organizacyjno -personalnym i skutkującym ujemnym wpływem na należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.