eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-05

Ogłoszenie nr 560112721-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Warszawa: Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608877-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500057791-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500109547-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

17/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie państwowej instytucji kultury jaką jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem - Muzeum Narodowe w Warszawie. Projekt pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie ma na celu stworzenie i udostępnienie szerokiej publiczności z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytków sztuki starożytnej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane i aranżacyjne przestrzeni ekspozycyjnych (9 sal o łącznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Głównym MNW przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Obecna przestrzeń, , do 2011 roku mieściła starą ekspozycję sztuki starożytnej. Prace budowlane obejmą roboty przygotowawcze, demontaże i wyburzenia starych aranżacji ekspozycyjnych, roboty montażowe i konstrukcyjne, montaż wentylacji i klimatyzacji, montaż instalacji elektrycznych i wykończenia i urządzenie wnętrz ekspozycyjnych oraz aranżacja sal wystawienniczych. Montażowi systemów ekspozycyjnych (gablot, postumentów) i Ekspozycji będzie towarzyszyło 5 stanowisk multimedialnych, które w ciekawy i innowacyjny sposób ukażą sekrety sztuki starożytnych cywilizacji. W Galerii prezentowane będą najcenniejsze zabytki ruchome ze zbiorów MNW, uzupełnione unikalnymi depozytami z kraju i zagranicy. Zasadą ekspozycji będzie prezentacja zabytków wedle antycznych cywilizacji - Egipt, Bliski Wschód, Grecja, Rzym - w kolejności chronologicznej, przy jednoczesnym przedstawieniu wzajemnych więzi poszczególnych cywilizacji oraz ich wpływu na czasy nowożytne. W części poświęconej sztuce egipskiej prezentowane będą przykłady rzeźby kamiennej i drewnianej, stele grobowe i wotywne, drewniane sarkofagi, mumie i inne zabytki związane z wierzeniami grobowymi a także bardzo ciekawa kolekcja naczyń kamiennych i ceramicznych. Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu będzie reprezentowana m.in. przez cenne eksponaty z reliefami z pałacu w Niniwie i kolekcję pieczęci cylindrycznych. Centralnym punktem ekspozycji będzie prezentacja sztuki greckiej, a zwłaszcza greckiego malarstwa wazowego. Wazy greckie zostaną zaprezentowane w specjalnej sali; zwiedzający będą mogli zapoznać się z ewolucją tego malarstwa w najważniejszych ośrodkach od jego początków do schyłku. Innymi istotnymi elementami tej części ekspozycji będą kamienne rzeźby monumentalne, zabytki ilustrujące antyczne porządki architektoniczne, sztukę wojenną, mitologię i religię oraz wiele innych aspektów greckiej cywilizacji. Osobne miejsce zajmą obiekty ilustrujące wpływ greckiej cywilizacji na sąsiadujące z nią ludy i kultury (Egipt, Scytowie, Etruskowie, Rzym) oraz na kształt nowożytnej sztuki europejskiej. W dwóch ostatnich pomieszczeniach Galerii zostanie zaprezentowana sztuka rzymska. W sali górnej znajdą się dwa przykłady statua togata - oficjalnych posągów Rzymian ubranych w togi oraz interesująca kolekcja rzymskiego portretu. Dużą część tej przestrzeni wypełni rekonstrukcja rzymskiego domu wraz z typowym wyposażeniem; znajdzie się tu bogata kolekcja naczyń szklanych oraz lampek oliwnych. Dolną salę przeznaczono na prezentację rzymskiej sztuki grobowej z niezwykle ciekawymi przykładami marmurowych sarkofagów. W przestrzeni poświęconej sztuce rzymskiej znajdzie się także multimedialna rekonstrukcja rzymskiego impluvium; tu zwiedzający będą mogli odpocząć delektując się sztuką. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. wykonanie następujących robót budowlanych: A. W zakresie robót przygotowawczych: 1. zabezpieczenie istniejących struktur i elementów budynku w obszarze projektowanych demontaży, przebić i wyburzeń, 2. zabezpieczenie ciężkich eksponatów wielkogabarytowych w sposób umożliwiający prowadzenie prac budowlanych bez ryzyka ich uszkodzenia. B. W zakresie demontażu i wyburzeń: 1. rozbiórka istniejących posadzek drewnianych w zakresie wszystkich warstw posadzkowych 2. wyburzenie ścianki balustradowej w pomieszczeniu nr 33 przy schodach prowadzących do Galerii Średniowiecznej 3. wyburzenie fragmentu ściany między pomieszczeniami nr 23 i 32 pod nowoprojektowane przejście 4. wyburzenie fragmentu ściany przy klatce schodowej nr 3 w celu powiększenia przejścia między pomieszczeniami nr 24 i 31, tym samym skrócenie drogi ewakuacyjnej do długości zgodnej z warunkami ochrony przeciwpożarowej 5. wyburzenie jednego biegu schodowego Kleina prowadzącego z pomieszczenia nr 25 poz.0.00 do pomieszczenia nr 25A poz. -1.08 ze względu na projektowaną platformę dla niepełnosprawnych 6. powiększenie otworu w stropie nad drugim biegiem schodowym prowadzącym z pomieszczenia nr 25 poz.0.00 do pomieszczenia nr 25A poz.-1.08 7. wykucie wnęki w ścianie przy projektowanej platformie dla niepełnosprawnych 8. wykucie wnęk pod szafki na gaśnice w ścianie między pomieszczeniami nr 24A i 25 9. w parapetach wykonanie otworowań umożliwiających swobodny przepływ powietrza za nowoprojektowanymi zabudowami 10. likwidacja istniejącej ściany z płyt G-K wydzielającej pomieszczenie nr 23 od reszty galerii 11. demontaż istniejących balustrad stalowych i poręczy drewnianych 12. demontaż istniejących gablot i innych elementów wystawienniczych 13. demontaż drzwi i ościeżnic wewnątrz galerii. C. W zakresie robót montażowych i konstrukcyjnych: 1. wykonanie podkonstrukcji i posadzki podniesionej demontowalnej, zamykającej schody i przejście z galerii średniowiecznej do pomieszczenia nr 33, w sposób umożliwiający przywrócenie stanu obecnego 2. montaż szachtu dźwigowego wraz z platformą dla niepełnosprawnych, w miejscu wyburzonych schodów prowadzących z pomieszczenia nr 25 do pomieszczenia nr 25a oraz wykonanie potencjalnych wzmocnień struktury istniejącej. 3. zabudowanie otworu między pomieszczeniami nr 25 i 25A lekkim stropem w systemie płyt jastrychowych na podkonstrukcji stalowej 4. re-profilacja biegu schodowego Kleina naprzeciwko platformy dla niepełnosprawnych oraz z tym powiązane powiększenie otworu w stropie nad schodami 5. zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 31 i 32, oraz wykonanie wzmocnienia ściany zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej stropów, wg projektu konstrukcji 6. zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 32 i 33 7. wykonanie ścianek działowych w konstrukcji szkieletowej wydzielających nowoprojektowane przestrzenie 8. szczelne zamurowanie wszystkich otworów podłączonych do pierwotnego systemu wentylacyjnego wg wytycznych projektu wentylacji 9. podniesienie poziomu podłogi w pomieszczeniu nr 24A , wykonanie trzech stopni z istniejącego poziomu 0,00 na projektowany poziom +0,30 10. wykonanie mocowań i ewentualnych wzmocnień pod gabloty i eksponaty przewidziane do prezentowania na ścianach, 11. wykonanie konstrukcji postumentów pod eksponaty wielkogabarytowe 12. wykonanie pomostów serwisowych przy oknach zabudowanych elementami nowej aranżacji 13. montaż drzwi D. W zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: 1. dostosowanie instalacji ogrzewania i wentylacji do nowej aranżacji wnętrz, 2. wyposażenie grzejników w automatyczne sterowanie 3. wykonanie instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia zakresu opracowania na podstawie warunków konserwatorskich i wytycznych inwestora 4. rozbudowa istniejącej centrali wentylacyjnej na poddaszu 5. montaż nowoprojektowanych jednostek zewnętrznych na dachu E. W zakresie instalacji elektrycznych: 1. dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych i do projektowanej aranżacji, 2. wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej zasilanie i funkcjonowanie urządzeń elektrycznych przewidzianych w obrębie wystawy: ? oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i ekspozycyjnego, ? urządzeń audiowizualnych w obrębie projektowanej wystawy, ? serwisowych gniazd zasilających F. W zakresie wykończenia wnętrz: 1. wykonanie podbudowy posadzki w rejonie projektowanych jej przewyższeń w pom. nr 24A, 2. wykonanie wymiany wykończenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych aranżacją 3. wykonanie ściennych obudów ekspozycyjnych, 4. wykonanie cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach wewnątrz pomieszczeń 5. w części pomieszczeń wykonanie sufitów podwieszanych, 6. malowanie ścian i sufitów G. W zakresie wyposażenia wnętrz: 1. wykonanie i montaż gablot (komplet z wyposażeniem) i stałego wyposażenia meblowego, 2. wykonanie i montaż lightbox'ów 3. dostawa, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, Ponadto wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienie projekcyjnych urządzeń audiowizualnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie niezbędnych testów zamontowanych urządzeń potwierdzających posiadanie parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Na stronie 83 opisu technicznego Zamawiający podaje produkt referencyjny dotyczący czujników temperatury i wilgotności. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego wskazanemu przez Zamawiającego. Za produkt równoważny uznanie zostanie produkt spełniający poniższe parametry: zasilanie 3,6 VDC, zakres pomiarowy 0...50 °C, dokładność pomiarowa ±0,5 °C (25 °C), sposób montażu za pomocą wkrętów na ścianie, wymiary zewnętrzne nie większe niż 90 x 90 x 40 mm, radiowa transmisja danych. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości, wydajności, i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Ewentualne określenie w SIWZ wymagań z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie) należy traktować jako wskazanie produktów wzorcowych. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa "typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania "lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych i systemów technicznego odniesienia, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy i systemy technicznego odniesienia pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotowego zamówienia. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie następujących dokumentów: * warunki umowne, patrz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; * Projekt wykonawczy ekspozycji stałej Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, autorstwa Nizio Design International, ul. Inżynierska ¾ Warszawa, grudzień 2014; * STWiOR; * Przedmiaru robót, z tym, że: Zamawiający udostępnia przedmiar robót jednocześnie informując, że uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową wraz ze zmianami i wytycznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR (także nieprzewidzianych w przedmiarze); * Ekspertyza techniczna nośności stropów w związku z aranżacją Galerii Sztuki Starożytnej, wykonana przez zespół mgr inż. Henryk J. Bachliński, mgr inż. Tomasz Kowal, mgr inż. Jacek Narewski, wrzesień 2014; * Suplement do SIWZ, zawierający dodatkowe wytyczne zamawiającego i uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia; * Wytyczne dotyczące mocowań i zawiesi do gablot; * Materiały do wykonania podpisów i grafik. UWAGA: Za kompletną gablotę, Zamawiający uzna gablotę wraz z wyposażeniem (tj. wykonaną zgodnie z projektem wykonawczym, wytycznymi dotyczącymi mocowań i zawiesi oraz suplementem do SIWZ). Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem, z inspektorem nadzoru inwestorskiego wraz z obligatoryjnym (pisemnie) uzgodnieniem - zaakceptowaniem z Zamawiającym i zespołem projektowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ, a w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach, projektach wykonawczych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45400000-1,

45421000-4,

45421160-3,

45331200-8,

45300000-0,

45453000-7,

45421000-4,

45410000-4,

45442100-8,

45431200-9,

45310000-3,

45310000-3,

32322000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Przedmiotem Aneksu są: 1. zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, polegająca na: 1.1. rozszerzeniu przedmiotu Umowy na dodatkowe roboty wskazane w Załączniku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do Aneksu, 1.2. włączeniu do przedmiot Umowy robót zamiennych wskazanych w Załączniku nr 8 i nr 10 do Aneksu, 1.3. wyłączeniu z przedmiotu Umowy robót zaniechanych wskazanych w Załączniku nr 9 do Aneksu,

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przedmiotem Aneksu jest:zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do zmienionego zakresu świadczenia, wynikającego z: - Protokołu z negocjacji z dnia 7.11.2018 r. dla robót dodatkowych wskazanych w Protokołach konieczności nr 1., nr 2., nr 3, nr 4., nr 5. i nr 7. z dnia 7.11.2018 r., stanowiącego Załącznik nr 11 do Aneksu, - Protokołu z negocjacji z dnia 22.01.2019 r. dla roboty dodatkowej wskazanej w Protokole konieczności nr 6. z dnia 7.11.2018 r., stanowiącego Załącznik nr 12 do Aneksu, - Kosztorysów różnicowych dla robót zamiennych i zaniechanych wskazanych w Protokołach konieczności nr 8., nr 9. i nr 10., stanowiących Załącznik nr 13. do Aneksu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1) na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 2-S-2018 na wykonanie robót budowlanych dla Projektu "Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanej dalej "Umową", Wykonawca realizuje ww. inwestycję, 2) w trakcie trwania inwestycji zaistniały przyczyny wskazane w § 15 ust. 2 lit. d) i e) Umowy, tj. okoliczności wykonania robót zamiennych oraz zaniechania niektórych robót budowalnych, 3) w trakcie trwania inwestycji zaistniała konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych Umową, bez których dalsza realizacja zakresu robót budowlanych wskazanych na etapie postępowania byłaby niemożliwa, a wykonanie robót dodatkowych przez innego wykonawcę jest nieuzasadnione ekonomicznie i technicznie i powodowałoby istotne niedogodności oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 4) okoliczności stanowiące podstawę dokonania zmian w Umowie zostały szczegółowo opisane w Protokole konieczności nr 1. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 2. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 3. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 4. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 5. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 6. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 7. z dnia 7.11.2018 r., Protokole konieczności nr 8. z dnia 10.12.2018 r., Protokole konieczności nr 9. z dnia 10.12.2018 r. i Protokole konieczności nr 10. z dnia 10.12.2018 r., stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszego Aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zakres zmian Umowy Strony postanawiają, że: 1. zmianie ulega § 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: § 4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11.942.952,70 zł brutto (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 70/100) w tym 9.709.717,64 zł netto (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście zł 64/100) plus kwota podatku VAT tj. 2.233.235,06 zł. 2. zmianie ulega Załącznik nr 1. do Umowy, tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3. zmianie ulega kwota zabezpieczenia należytego wykonania w związku ze zwiększeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanej w § 2 pkt. 1 powyżej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez uzupełnienie tego zabezpieczenia w ten sposób, aby suma zabezpieczenia wniesionego wcześniej na podstawie Umowy oraz zabezpieczenia uzupełnianego na podstawie niniejszego Aneksu kwoty była równa kwocie odpowiadającej 10% wartości brutto wskazanej w §2 pkt 1 powyżej w terminie 14 dni od podpisania niniejszego Aneksu.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.