eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadaniabudynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72Ogłoszenie z dnia 2019-06-05

Ogłoszenie nr 560112625-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Szczecin: Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" nr POIS.01.03.01-00-0122/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632465-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500082651-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500079030-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28888600000000, ul. ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 48 00 779, e-mail przetargi@pum.edu.pl, faks 91 48 00 769.
Adres strony internetowej (url): https://www.pum.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane polegające na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZ-262-58/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na na termomodernizacji i modernizacji obejmujące następujące zadania: budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6, budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12-13 oraz budynek nr 7 - Sala wykładowa im. Tadeusza Brzezińskiego, przy ul. Powstańców Wlkp. 72. Zmiana umowy dotyczy zamówienia w zakresie zadania 1 - roboty budowlane polegające na termomodernizacji obejmujące budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dunikowskiego 6a".


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
300 dni od daty przekazania frontu robót

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr II - budynek dydaktyczny przy ul. Ku Słońcu 12,13"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/04/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

FEST - Szmigiel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , festbiuro@vp.pl , Długosza 18/15, 71-555, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3947252.03 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy w chwili jej zawarcia wynosiła: 4855120,00 zł bruttoSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Rozszerzeniu ulega zakres robót o roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, a które stały się niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: przystosowanie pomieszczeń po byłej przychodni na parterze budynku do celów dydaktycznych, wypełnienie i wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy po odkryciu pustych przestrzeni posadzkowych, naprawę posadzek i odwodnienie loggi, naprawę i regulację stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznych i technicznych. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót dodatkowych. Wydłużenie terminu realizacji robót ze względu na roboty dodatkowe.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na przebudowie przystosowanie pomieszczeń po byłej przychodni na parterze budynku do celów dydaktycznych, wypełnienie i wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy po odkryciu pustych przestrzeni posadzkowych, naprawę posadzek i odwodnienie loggi, naprawę i regulację stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznych i technicznych. Konieczność wykonania robót dodatkowych wyniknęła dopiero w tracie realizacji zawartej umowy. Wartość zmiany została wyliczone na kwotę 166654,20 zł brutto, co stanowi 3,4% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. W okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego występują przesłanki, o których mowa w pkt 2). Roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podstawowym, a zmiana wykonawcy nie może być dokonana w szczególności z powodów ekonomicznych - tj. w uwagi na fakt, że wprowadzenie nowego wykonawcy, który na tym etapie zaingeruje w teren budowy i roboty wykonane przez dotychczasowego wykonawcę spowoduje spory co do zobowiązań gwarancyjnych, a jednocześnie znacząco podwyższy koszty (przesłanka, o której mowa w ust. 2 lit a i b). Wartość zmiany jest niewielka - w sposób oczywisty nie przekracza 50%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Po zmianie wartość umowy wynosi brutto: 5021774,20 zł brutto. Termin realizacji zamówienia został przedłużony i wynosi 351 dni.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.