eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości ZgłobiceOgłoszenie z dnia 2019-06-04

Ogłoszenie nr 560111049-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Tarnów: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502228-N

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500016092-N

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500049355-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 55005400000000, ul. ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 688 01 34, e-mail bbardel@gmina.tarnow.pl, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej (url): www.gmina.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A.- Rozbiórkę istniejącego budynku remizy strażackiej na dz. nr 297 oraz rozbiórkę wieży obserwacyjnej B. - Budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP na dz. nr 259/2 i 297 w Zgłobicach, w tym: - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe - instalacja wewnętrzna wod.-kan. - instalacja centralnego ogrzewania - instalacje wentylacyjne - instalacje klimatyzacyjne - instalacja elektryczna - instalacje zewnętrzne (deszczowa, wodociągowa i sanitarna) - zagospodarowanie terenu -drogi, place, chodniki - ogrodzenie - mała architektura - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-0
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45410000-0,

45110000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27-02-2018 do 30-06-2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana nazwy zadania na "Budowa budynku Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP, zlokalizowanego na dz. 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana nazwy zadania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.