eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 - remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy WielkiejOgłoszenie z dnia 2019-06-04

Ogłoszenie nr 560111040-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Kielce: KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 - remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545374-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500088742-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500131303-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29072786900000, ul. Seminaryjska 2, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3492930, e-mail ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl, faks 041 3492935.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 - remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

32/PN/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1. 3.2 Przedmiot zamówienia określają: 3.2.1 przedmiar robót (załącznik nr 1a do SIWZ), 3.2.2 dokumentacja techniczna (załącznik nr 1b do SIWZ), 3.2.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45.21.61.11 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta do dnia 15.09.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 - remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Spółdzielnia Rzemieślnicza , , Ul. Partyzantów 22 , 28-100, Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 12655756.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmianie ulega termin wykonania robót związanych z wykonaniem termomodernizacji. Nowy termin wykonania tych robót to 31.12.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.