eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości ZgłobiceOgłoszenie z dnia 2019-06-04

Ogłoszenie nr 560111023-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Tarnów: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502228-N

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500016092-N

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500049355-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 55005400000000, ul. ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 688 01 34, e-mail bbardel@gmina.tarnow.pl, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej (url): www.gmina.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A.- Rozbiórkę istniejącego budynku remizy strażackiej na dz. nr 297 oraz rozbiórkę wieży obserwacyjnej B. - Budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP na dz. nr 259/2 i 297 w Zgłobicach, w tym: - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe - instalacja wewnętrzna wod.-kan. - instalacja centralnego ogrzewania - instalacje wentylacyjne - instalacje klimatyzacyjne - instalacja elektryczna - instalacje zewnętrzne (deszczowa, wodociągowa i sanitarna) - zagospodarowanie terenu -drogi, place, chodniki - ogrodzenie - mała architektura - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-0
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45410000-0,

45110000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27-02-2018 do 30-06-2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1/ Stablizacja gruntu pod posadowienie budynku: wykopy szerokoprzestrzenne, wywóz nadmiaru ziemni -142m3, wykonanie podkładów betonowych z chudego betonu pod ławy 142 m3, wykonanie warstwy podkładu z kruszywa łamanego grubości 20 cm -70,47 m3. Drenaż opaskowy z instalacją studzienek rewizyjnych: ułożenie rury drenarskiej PCV 105,7m, wykonanie studni rewizyjnej fi 100 cm - 1szt., wykonanie studni kanalizacyjnej typu WAVIN śr.315 mm szt.1.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono występowanie gruntów nawodnionych (były staw) nasyconych wodą powodując ich uplastycznienie. Przeprowadzone sprawdzające badania geologiczne podłoża potwierdziły konieczność przegłębienia wykopu poniżej projektowanego posadowienia budynku do poziomu warstw nośnych i uzupełnienia powstałego ubytku chudym betonem.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Po wykonaniu prac możliwe jest wykonanie projektowanych ław fundamentu. Ponadto występuje konieczność wykonania odwadniającego drenażu opaskowego wokół budynku.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.