eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP.261.9.2019Ogłoszenie z dnia 2019-06-03

Ogłoszenie nr 560110304-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Warszawa: Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.9.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512178-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510058108-N-2019.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.9.2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 10 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dot. doposażenia w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 11 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 12 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody - Załącznik Nr 13 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym - dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny - branża sanitarna - Załącznik Nr 14 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne- Załącznik Nr 15 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym - dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny - branża elektryczna - Załącznik Nr 16 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - branża elektryczna - Załącznik Nr 17 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła - branża architektoniczno-konstrukcyjna - Załącznik Nr 18 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - branża budowlana- Załącznik Nr 19 do siwz,, Przedmiarze - doposażenie w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 4 do siwz, Przedmiarze - doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 5 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny - branża: technologia i automatyka- Załącznik Nr 6 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny - branża: instalacja elektryczna - Załącznik Nr 7 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny - branża: roboty budowlane - Załącznik Nr 8 do siwz, Projekcie umowy wraz z załącznikami - załącznik Nr 9 do siwz oraz w siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45331100-7
Dodatkowe kody CPV:

45332200-5,

45315100-9,

45400000-1,

45420000-7,

45430000-0,

45453000-7,

45442100-8,

45410000-4,

45111213-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji od dnia 25.03.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Wrzesińskiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LEVEL Zakład Instalacyjno - Budowlany Adam Kwiatkowski, level@vip.interia.pl, ul. Relaksowa 45/36, 02-797, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 236824.63 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 257 966,30 PLN - brutto 278 603,60 PLN

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.