eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hanna › 2.2.1. część I zamówienia - "Remont kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z zagospodarowaniem działki w zakresie terenu i ciągów pieszych",Ogłoszenie z dnia 2019-06-03

Ogłoszenie nr 560110255-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Hanna: 2.2.1. część I zamówienia - "Remont kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z zagospodarowaniem działki w zakresie terenu i ciągów pieszych",
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533210-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500000642-N-2017, 500001256-N-2017, 500002207-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500017278-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Hanna, Krajowy numer identyfikacyjny 03023751700000, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833798023, 833798023, e-mail srodowisko@gminahanna.pl, przetargi@gminahanna.pl, faks 833798003.
Adres strony internetowej (url): bip.gminahanna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

2.2.1. część I zamówienia - "Remont kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z zagospodarowaniem działki w zakresie terenu i ciągów pieszych",

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RiOŚ.271.10.2017.SP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.2.1.1 Roboty przy remoncie kościoła obejmują następujące elementy: 1) Rozbiórka wieżyczek nad babińcem, nawą główną i prezbiterium, 2) Rozbiórka podłogi drewnianej, 3) Zdjęcie szalówki, desek okapowych, 4) Wymiana odcinkami istniejącego fundamentu z zachowaniem kamieni polnych, ustawianych w węzłach budynku, wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów, 5) Tymczasowe usztywnienie ścian oraz usztywnienie przestrzenne budynku. Poziomowanie budynku kościoła w kierunku poprzecznym - wyznacznikiem jest uzyskanie poziomego ustawienia stropu (w kierunku poprzecznym) nad poszczególnymi częściami kościoła oraz wyrównanie linii gzymsu głównego - podniesienie strony południowej kościoła do ok. 10 cm. Podnoszenie całości kościoła o ok. 25 cm wraz z wymianą podwalin. 6) Wykonanie ściany cokołowej po podniesieniu kościoła. Założenie izolacji poziomej. 7) Wymiana, wzmacnianie, zniszczonych elementów drewnianych, ociosywanie, flekowanie. 8) Wykonanie dwóch odcinków ścian szkieletowych podpierających strop nad nawą główną. 9) Prostowanie i zabezpieczenie wyboczonych bierwion w ścianie tęczowej oraz w ścianie północnej. 10) Demontaż deskowania stropu nad prezbiterium. 11) Wykonanie drewnianych ram odciążających strop nad nawą główną, babińcem i prezbiterium, przenoszących obciążenie z wieżyczek. 12) Odtworzenie wież z zachowaniem pierwotnych wymiarów, z pokryciem z blachy miedzianej. 13) Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. 14) Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna (przy elementach nowych - dwukrotna: przed i po wbudowaniu) i ppoż. 15) Wykonanie podłogi białej na legarach i słupkach ceglanych. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. 16) Ułożenie deskowania stropu nad prezbiterium, deskowania górnego stropu nad nawą główną i babińcem. Wykonanie otworów wentylacyjnych w stropie nad prezbiterium i nad chórem. 17) Założenie desek okapowych i szalówki. 18) Wykonanie schodów wejściowych od strony zachodniej do kruchty, od strony południowej do ganku ażurowego i od strony zachodniej do skarbczyka. 19) Stolarka drzwiowa do konserwacji. 20) Stolarka okienna - do naprawy i zachowania. 21) Wykonanie wokół kościoła alejek z kamienia łupanego, opasek z kamienia łupanego i żwirowych. 22) Założenie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. 23) Impregnacja elementów zewnętrznych kościoła. Kolorystyka elewacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Chełmie. 2.2.1.2 Roboty przy remoncie dzwonnicy obejmują następujące elementy: 1) Wykonanie odcinkami fundamentu z zachowaniem kamieni polnych ustawianych w węzłach dzwonnicy. Wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów. Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych fundamentów pod ścianki podcieni. 2) Rozbiórka podłogi w poziomie przyziemia. 3) Wymiana zniszczonych podwalin. Wykonanie izolacji poziomej. 4) Obniżenie terenu wokół dzwonnicy dla usytuowania podwaliny powyżej rzędnej przyległej opaski. 5) Wymiana zniszczonych elementów drewnianych - górne bierwiona ścian przyziemia, większość belek ścianek podcieni, podłoga stropu nad przyziemiem, dolne części szalówki przyziemia, deski pionowe narożne, deski okapowe, elementy schodów drabiniastych. Wzmacnianie zniszczonych elementów drewnianych, ociosywanie, flekowanie. Wzmacnianie istniejących elementów więźby dachu dolnego dla przeniesienia obciążeń z nowego pokrycia. 6) Demontaż dachu górnego. Wymiana zniszczonych belek oczepowych. Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem historycznego zwieńczenia - odtworzenie hełmu z pokryciem z blachy miedzianej 7) Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. 8) Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna (przy elementach nowych - dwukrotna: przed i po wbudowaniu) i ppoż. 9) Wykonanie podłogi białej na legarach. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. 10) Stolarka okienna - do naprawy i zachowania. 11) Impregnacja elementów zewnętrznych dzwonnicy. Scalenie kolorystyczne elewacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Chełmie. 12) Wykonanie opasek kamiennych i żwirowych wokół dzwonnicy. 2.2.1.3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują następujące elementy: 1) Przebudowa istniejących opasek wokół budynku. 2) Przebudowa istniejących ciągów pieszych na terenie działki. 3) Wykonanie schodów zewnętrznych oraz dojścia dla osób niepełnosprawnych. 4) Zmiana ukształtowania terenu 2.2.1.4 Roboty instalacyjne obejmują następujące elementy: 1) budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia zalicznikowego (wewnętrznej linii zasilającej), 2) wykonanie instalacji wewnętrznych: a) oświetlenia podstawowego 230V, b) oświetlenia awaryjnego, c) gniazd wtykowych 230V, d) instalacji siłowej 400V, e) instalacji odgromowej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45262690-4,

45453000-7,

45111300-1,

45262210-6,

45422000-1,

45261210-9,

45233253-7,

45310000-3,

45311100-1,

45311200-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.05.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: "Remont kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z zagospodarowaniem działki w zakresie terenu i ciągów pieszych",
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/08/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Spółka "NPD Sp. z o.o. Sp.k.", bierozka@bierozka.pl, ul. Krzywa 2, 17-106, Orla, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2060763.36 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Wykonanie projektu technicznego. Przebudowa złącz kablowo- licznikowych. 3. Wymiana obudowy tablic elektrycznych zasilania kościoła, wszystkich przyległych obiektów oraz oświetlenia zewnętrznego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W/w prace nie były objęte przedmiotem zamówienia. Przewidzenie powyższych prac przez Zamawiającego zarówno na etapie projektowania jak i przygotowania dokumentacji przetargowej nie było możliwe pomimo zachowania należytej staranności. W/w prace dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Opis szczegółowego uzasadnienia w protokóle konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 10.04.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.