eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 560095105-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Poznań: Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511087-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540028654-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510061918-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZOU-XII.271.13.2020.MM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja oraz przeprowadzenie instruktażu w zakresie użytkowania urządzeń multimedialnych w kościele Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w ramach realizacji projektu "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn. "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (Załącznik nr 2 do wzoru umowy) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Warunkiem prawidłowej realizacji inwestycji jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0007/16-00. Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie 24 miesięcy. Przeglądy powinny odbywać się w terminie zgodnym z zaleceniami producenta. W przypadku braku zaleceń pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, a kolejne przeglądy winny następować w 12 miesięcznych odstępach. Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe lub pochodzenie towaru, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: a) Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych do tych, jakie zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem; b) Produkty równoważne muszą odpowiadać względem jakości oraz funkcjonalności produktom wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto muszą umożliwiać uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego tj. zaoferowany Towar będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną Użytkownika (sprzęt i oprogramowanie); W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Miejsce wykonania zamówienia: Kościół Najświętszej Panny Marii in Summo, Ostrów Tumski w Poznaniu.


II.4) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:

30200000-1,

30233000-1,

30236200-4,

31000000-6,

32321200-1,

32342410-9,

39154000-6,

42961000-0,

48000000-8,

51110000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia: 1) Sprzedaż, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń multimedialnych w kościele Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 2) Przeprowadzenie instruktażu w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Up LED Sp. z o. o., biuro@upled.pl, ul. Przemysłowa 4 , 37-450, Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 254370.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 20 dni (z 60 dni do 80 od dnia podpisania umowy).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 12 pkt 3 ppkt 1 umowy nr KPRM-I.042.17.7.3.2019, w związku z art. 15 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na wprowadzenie przez władze na całym świecie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, które to działania zakłóciły możliwości produkcji, pracy i wysyłki urządzeń.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.