eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś.Ogłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 560094652-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Dębno: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Podgórza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643426-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500276134-N-2018, 500279201-N-2018, 500282741-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510012436-N2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno, Krajowy numer identyfikacyjny 54035700000000, ul. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 658 714, e-mail zamowieniapubliczne@gminadebno.pl, faks 146 658 722.
Adres strony internetowej (url): http://www.gminadebno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RWI.271.34.2018.IP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości użytkowej 1.5, długości 1713,57 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej, mającej za zadanie odwodnienia pasa drogowego, ścieżki rowerowej oraz terenów przy lokalnych budynkach jednorodzinnych: 2. W zakres prac wchodzi min.: 1) Wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy; 2) Roboty rozbiórkowe elementów zjazdów, nawierzchni, podbudów, galanterii drogowej itp. w zakresie kolizji z projektowanymi robotami; 3) Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i projektowanej ścieżki rowerowej; 4) Budowa kanalizacji deszczowej; 5) Wykonanie studni chłonnej; 6) Przebudowa zjazdów; 7) Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego; 8) Wykonanie podbudów ścieżki ze zjazdami; 9) Wykonanie elementów galanterii drogowej; 10) Wykonanie nawierzchni ścieżki i zjazdów; 11) Wykonanie skarp; 12) Montaż elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 13) Montaż i wykonanie oznakowania; 14) Przywrócenie stałej organizacji ruchu; 15) Roboty porządkowe i wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z przedmiaru robót (zał. nr 10 SIWZ), projektu budowlanego (zał. nr 11 SIWZ), oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 12 SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45233222-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 29.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uwzględniając przedłożony przez Wykonawcę wniosek informujący o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy powołując się na art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) strony ustaliły iż termin wykonania zostaje przedłużony do dnia 24.07.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.