eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).Ogłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093736-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Szczecin: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 570100762-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510188811-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 81006093700000, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

35/OB/RB/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1/O/2019 z dnia 24.01.2019r. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: a)przygotowaniu terenu i przyłączenia obiektów do sieci: -wykonanie przyłącza energetycznego (ze złączem kablowym) z istn. stacji transformatorowej przy budynku nr 8 zakończone szafka przy stanowisku NUR-15M oraz przyłącze (ze złączem kablowym) do boksów nr 6 i nr 7 w budynku; utwardzenie istn. całego placu przed budynkiem nr 8, -wykonanie kanalizacji teletechnicznej w relacji budynek nr 8 - istn. studnia kablowa przy budynku nr 1, w tym kabel telekomunikacyjny miedziany oraz kabel telekomunikacyjny światłowodowy (budynek 1 pomieszczenie SOT nr 43 - budynek nr 8 pomieszczenie RSW-15, punkt dystrybucyjny); b)budowie obiektów podstawowych: W zakresie dostosowania dla potrzeb jednostki NUR-15M istniejącego nasypu przy budynku nr 8 - rozbudowy nasypu: -usunięcie-rozbiórka zniszczonej żelbetowej płyty, -rozbiórka istn. chodnika o wymiarach, -przebudowa istniejącego nasypu ziemnego zagęszczonego warstwami przy budynku nr 8 o konstrukcji wzmocnionej geosyntetykiem pod nadzorem geotechnicznym, -wykonanie nowej płaszczyzny - płyty żelbetowej do rozwinięcia urządzenia NUR-15M wraz z kotwami, -wykonanie zabezpieczenia barierkami ochronnymi, -wykonanie schodów żelbetowych wejściowych na nasyp z poręczami, -wykonanie najazdów/podjazdów na nasyp z ażurową nawierzchnią, -odprowadzenie wód opadowych z powierzchni płyty, nasypu i miejsc osadzenia kotw, -obsianie trawą skarp nasypu. W zakresie modernizacji/remontu pomieszczeń nr 6 i nr 7 do przechowywania RSW-15 i agregatów prądotwórczych w budynku nr 8 (bez powiększania kubatury): -wykonanie posadzki niepylącej, -wymiana drzwi/bram wjazdowych, -wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego konstrukcji obiektu, -oddzielenie trwałe pomieszczeń nr 6 i nr 7 od pozostałych pomieszczeń w obiekcie, -pomalowanie elewacji - ściany zewnętrznej budynku nr 8; -wyposażenie kwaterunkowe; c)wykonaniu instalacji: Płaszczyzna NUR-15M: -wykonanie instalacji oświetlenia terenu: płaszczyzny NUR-15 (nasypu) - oświetlenie schodów), płaszczyzny wraz z linią zasileniem; Budynek nr 8: -wykonanie wentylacji mechanicznej ogólnej oraz instalację odprowadzenia spalin z agregatów prądotwórczych; -wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 6 i nr 7 budynku nr 8, zasilenie z projektowanego przyłącza od istn. trafostacji za obiektem nr 8; -instalacja ogrzewcza elektryczna w pomieszczeniu technicznym. d)zagospodarowaniu terenu i budowie obiektów pomocniczych: -wykonanie modernizacji ciągów pieszych o szerokości 1m (nowe oraz remont istniejących) przy istn. nasypie, -wykonać utwardzoną płaszczyznę u podnóża nasypu (przed wjazdem do budynku nr 8) umożliwiające manewry pojazdami samochodowymi o ciężarze 30ton wraz z drogą najazdową, -wykonanie placów manewrowych umożliwiające swobodny wjazd oraz zjazd z nasypu, -wykonanie dróg dojazdowych do nowej płaszczyzny na nasypie połączonych z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na teren działki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1)Wykonawca wykona instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) - Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 2)Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 3)Wykonawca dokona oznaczenia instalacji i rurociągów, opisze armaturę i urządzenia. 4)Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 5)Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.21). 6)Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (6 -8 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty podpisania umowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 7)Wykonawca jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o udzielone przez Zamawiającego Pełnomocnictwo.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45223000-6,

45111300-1,

45111200-0,

45200000-9,

45216220-6,

45216230-5,

45222000-9,

45222200-1,

45233220-7,

45243510-0,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta na okres 170 dni od daty przekazania terenu budowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., , ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C/7, 81-587, Gdynia, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2842153.32 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.07.2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.07.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych w branży elektrycznej (instalacja odgromowa budynku nr 8) celem zakończenia realizacji przedsięwzięcia budowlanego umożliwiającego uzyskanie pełnej użyteczności technicznej i funkcjonalnej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.