eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buczkowice › Budowy ośrodka edukacji ekologicznej przy ul.Miodońskiego w Buczkowicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej - etap II" w systemie zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093495-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Buczkowice: Budowy ośrodka edukacji ekologicznej przy ul.Miodońskiego w Buczkowicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej - etap II" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519116-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510090812-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Buczkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 23930730000000, ul. ul,. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4990066 w. 15, 39, e-mail gkib-dmajcherczyk@buczkowice.pl, faks 334 990 066.
Adres strony internetowej (url): bip.buczkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowy ośrodka edukacji ekologicznej przy ul.Miodońskiego w Buczkowicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej - etap II" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKiB 271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakresem zamówienia objęte w szczególności jest a) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, b) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, c) sprawowanie nadzoru autorskiego, d) wyposażenie obiektu.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45113000-2,

45200000-9,

45210000-2,

45212000-6,

45220000-5,

45223000-6,

45230000-8,

45260000-7,

45300000-0,

45310000-3,

45310000-3,

45320000-6,

45330000-9,

45400000-1,

45410000-4,

45420000-7,

45430000-0,

45440000-3,

45450000-6,

71000000-8,

71200000-0,

71220000-6,

71221000-3,

71240000-2,

71400000-2,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 29.05.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
epidemia koronawirusa

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pozwala na zmianę umowy spowodowaną okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zgodnie z motywem 109 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE "Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością". Za takie okoliczności bezsprzecznie należy uznać nieprzewidziane dynamiczne rozprzestrzenienie się choroby COVID-19, która całkowicie lub częściowo uniemożliwia funkcjonowanie stron umowy. Dopuszczalność zmiany umowy w w/w zakresie została przewidziana zgodnie z Art. 144. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.