eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOgłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092868-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Kraków: PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500200972-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500200972-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35161250100000, ul. ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 06 36, e-mail propka@rops.krakow.pl, faks 12 422 06 36 w. 44.
Adres strony internetowej (url): www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR-ZP-261-15/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta współpracującego przy realizacji projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 2. Zakres zadań będzie polegał w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w opracowaniu modelu https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8dce66f6-1a8f-4890-8503-4dfd91fe81de 2018-07-18, 15:23 kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i in., w szczególności poprzez współpracę przy prowadzeniu diagnozy, przygotowanie koncepcji, opisów merytorycznych, raportów, udział w pracach zespołu ds. modelu, spotkaniach, konsultacjach, 2) Opracowaniu wytycznych oraz aktywnym uczestnictwie w pilotażu, wdrożeniu i upowszechnianiu wypracowanego modelu, m.in. poprzez udział w spotkaniach, współpracę z animatorami, opracowanie katalogu dobrych praktyk, wypracowanie założeń do księgi rekomendacyjnej w zakresie stosowania modelu kooperacji, 3) Prowadzeniu merytorycznej dokumentacji z zakresu prowadzonych działań, 4) Bieżącej współpracy z pracownikami merytorycznymi projektu, pozostałymi ekspertami i ekspertami wiodącymi oraz gminami biorącymi udział w projekcie. Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji projektu według wytycznych Zamawiającego, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z Regulaminem konkursu Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji (numer konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17), ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29.08.2017 r. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w podziale na następujące etapy: - I faza: faza modelu - 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2019 r.; - II faza: faza pilotażu - 1 kwietnia 2019 r.- 30 września 2020 r.; - III faza: faza rekomendacji - 1 października 2020 r.- 31 grudnia 2020 r.; - IV faza: faza edukacyjna - 1 stycznia 2021 r. - 31 marca 2021 r. 3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 1) Część I zamówienia - usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta z zakresu nauk społecznych: Maksymalny wymiar zaangażowania wyniesie łącznie 1045 godzin, z podziałem na następujące etapy: - I faza: faza modelu - 600 godzin, tj. średnio 75 godzin miesięcznie; - II faza: faza pilotażu - 360 godzin, tj. średnio 20 godzin miesięcznie; - III faza: faza rekomendacji - 60 godzin, tj. średnio 20 godzin miesięcznie; - IV faza: faza edukacyjna - 25 godzin. z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w kolejnych miesiącach realizacji umowy, w ramach danej fazy realizacji projektu w danym roku. Ponadto, Wykonawca nie może przekroczyć maksymalnego limitu godzin w danym roku, to jest: - w 2018 roku - maksymalnie 450 godzin zegarowych, - w 2019 roku - maksymalnie 330 godzin zegarowych, - w 2020 roku - maksymalnie 240 godzin zegarowych, - w 2021 roku - maksymalnie 25 godzin zegarowych. 2) Część II zamówienia - usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta z zakresu nauk o zarządzaniu Maksymalny wymiar zaangażowania wyniesie łącznie 1045 godzin, z podziałem na następujące etapy: - I faza: faza modelu - 600 godzin, tj. średnio 75 godzin miesięcznie; - II faza: faza pilotażu - 360 godzin, tj. średnio 20 godzin https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8dce66f6-1a8f-4890-8503-4dfd91fe81de 2018-07-18, 15:23 miesięcznie; - III faza: faza rekomendacji - 60 godzin, tj. średnio 20 godzin miesięcznie; - IV faza: faza edukacyjna - 25 godzin. z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w kolejnych miesiącach realizacji umowy, w ramach danej fazy realizacji projektu w danym roku. Ponadto, Wykonawca nie może przekroczyć maksymalnego limitu godzin w danym roku, to jest: - w 2018 roku - maksymalnie 450 godzin zegarowych, - w 2019 roku - maksymalnie 330 godzin zegarowych, - w 2020 roku - maksymalnie 240 godzin zegarowych, - w 2021 roku - maksymalnie 25 godzin zegarowych. 3) Część III zamówienia - usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta z zakresu pomocy i integracji społecznej Maksymalny wymiar zaangażowania wyniesie łącznie 625 godzin, z podziałem na następujące etapy: - I faza: faza modelu - 600 godzin, tj. średnio 75 godzin miesięcznie; - IV faza: faza edukacyjna - 25 godzin. z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w kolejnych miesiącach realizacji umowy, w ramach danej fazy realizacji projektu w danym roku. Ponadto, Wykonawca nie może przekroczyć maksymalnego limitu godzin w danym roku, to jest: - w 2018 roku - maksymalnie 450 godzin zegarowych, - w 2019 roku - maksymalnie 150 godzin zegarowych, - w 2021 roku - maksymalnie 25 godzin zegarowych. 4) Część IV zamówienia - usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta z zakresu pracy socjalnej i networkingu. Maksymalny wymiar zaangażowania wyniesie łącznie 600 godzin, z podziałem na następujące etapy: - I faza: faza modelu - 600 godzin, tj. średnio 75 godzin miesięcznie; z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w kolejnych miesiącach realizacji umowy, w ramach danej fazy realizacji projektu w danym roku. Ponadto, Wykonawca nie może przekroczyć maksymalnego limitu godzin w danym roku, to jest: - w 2018 roku - maksymalnie 450 godzin zegarowych, - w 2019 roku - maksymalnie 150 godzin zegarowych. Opis pierwotny - przedmiotem zmiany umowy są również dane zawarte w niniejszym punkcie)


II.4) Główny kod CPV: 73.00.00.00 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
14.08.2018 r. do 30 czerwca 2021 ( data jest przedmiotem zmiany umowy - pierwotna data zakończenia realizacji umowy to 31 marca 2021 r.)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część III zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Józefa Grodecka , , ul. Wzgórze 29 , 30-377, Kraków, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 56250 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie ulega termin realizacji zamówienia IV fazy edukacyjnej. Pierwotnie założone były terminy dodpowiednio od 1 stycznia 2021 r.do 31 marca 2021 r. i zostały zmienone odpowiednio na od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmian dokonano na podstawie przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 której wystąpienie ma wpływ na realizację przedmiotowej umowy głównie w skutek braku możliwości odbywania spotkań grupowych co również spowoduje przesunięcia terminu realizacji przedmiotowej umowy. Zmiany dokonano po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.