eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa na działce nr 3/1 z obrębu 7-09-03 na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa. Przebudowywane pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie piwnic i poziomie parteru budynku"Ogłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092284-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Warszawa: "Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa na działce nr 3/1 z obrębu 7-09-03 na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa. Przebudowywane pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie piwnic i poziomie parteru budynku"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627962-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510020729

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32783000000000, ul. ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 834 05 14, e-mail zp@awf.edu.pl, faks 834 76 65.
Adres strony internetowej (url): www.awf.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa na działce nr 3/1 z obrębu 7-09-03 na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa. Przebudowywane pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie piwnic i poziomie parteru budynku"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SSZP 371/59/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres obejmuje: a. wyburzeniu części ścian działowych b. wybudowanie nowych ścian działowych. c. Uzupełnieniu warstwy wykończeniowej posadzki oraz okładziny części ścian. d. Wykonanie sufitów modułowych e. Modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, f. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, g. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych DATA, h. Wykonanie instalacji zasilania urządzeń specjalistycznych, i. Wykonanie instalacji rezerwowania napięcia w urządzeniach z koniecznością podtrzymania napięcia poprzez UPS, j. Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej, k. Wykonanie instalacji ekwipotencjalnej, l. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej Wykonanie instalacji sieci komputerowej, n. Demontaż armatury łazienkowej i montaż w innym miejscu o. Demontaż 7 szt grzejników i ponowny montaż 6szt. grzejników w nowej lokalizacji p. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, poprzez dostosowanie do zmian architektonicznych q. Montaż instalacji klimatyzacji,


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
90 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wydłużenie termin wykonania Umowy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu robót budowlanych przewidzianych Umową oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy,

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zwiększenie zakresu robó budowlanych wynika z faktu, iż zaistniała konieczność wyremontowania dodatkowego pomieszczenia. Zmiana terminu realizacji wynika z sytuacji epidemiologicznej

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.