eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Env.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092213-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Gdańsk: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Env.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578810-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510222255-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Kosmiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 36099222100000, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 500 87 60, 22 182-25-25, e-mail izabela.gawlik-baranska@polsa.gov.pl, justyna.sokolowska@polsa.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://pak.bip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Env.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BO/5/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi". W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: przygotowania materiałów dydaktycznych dla szkoleń POZIOMU I oraz POZIOMU II dla każdego z 8 Obszarów Zastosowań dostosowanych do każdej z form szkoleniowych, opracowania Podręcznika, przygotowania, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych w celu efektywnego ich wykorzystania do realizacji zadań publicznych w formie szkoleń stacjonarnych i e-learningu (prawo opcji). Wykonawca wykona i przekaże przedmiot zamówienia w Etapach zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ), a mianowicie: 1) Etap I - Plan działań szkoleniowych do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 2) Etap II - Materiały dydaktyczne do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 3) Etap III - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU I - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 4) Etap IV - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU II (50%) - do 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 5) Etap V - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU II (50%) - do dnia 30 października 2020 roku. 6) Etap VI - Opracowanie i wydrukowanie podręcznika - do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 7) Etap VII (opcja) - Uruchomienie platformy e-learningowej - do 150 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o uruchomieniu opcji 8) Etap VIII (opcja) - Obsługa platformy e-learningowej - do dnia 30 października 2020r. Zamawiający zastrzega skorzystanie z prawa opcji zgodnie w zakresie i na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy. W ramach prawa opcji Zamawiający może wykupić usługę uruchomienia platformy e-learningowej wraz jej obsługą. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 3, pkt. 3.4.7.1. ppkt. 1 SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1do Umowy. Zamawiający zastrzega, iż prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie finansowe. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.


II.4) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

80510000-2,

80521000-2,

80511000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.10.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie w etapach. 3. Wykonawca wykona i przekaże Przedmiot Umowy w Etapach zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, a mianowicie: 1) Etap I - Plan działań szkoleniowych do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16 listopada 2019 r. 2) Etap II - Materiały dydaktyczne do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 15 stycznia 2020 r. 3) Etap III - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU I - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 14 kwietnia 2020 r. 4) Etap IV - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU II (50%) - do 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 13 czerwca 2020 r. 5) Etap V - Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla POZIOMU II (50%) - do dnia 30 października 2020 roku. 6) Etap VI - Opracowanie i wydrukowanie podręcznika - do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 15 marca 2020 r. 7) Etap VII (opcja) - Uruchomienie platformy e-learningowej - do 150 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o uruchomieniu opcji. 8) Etap VIII (opcja) - Obsługa platformy e-learningowej - do dnia 30 października 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie uległ sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleń w ramach Etapu IV i Etapu V z formy stacjonarnej na formę Webinarium - internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Konsekwencją powyższego jest zmiana terminu wykonania Etapu IV oraz zmiana (obniżenie) wynagrodzenia za wykonanie ww. etapów zamówienia, co ma wpływ na zmianę łącznego wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wywołane pandemią ograniczenia dotyczące przemieszczania się, organizowania stacjonarnych spotkań, a także ustawowe wytyczne w zakresie izolacji i zachowania szczególnych rygorów sanitarnych oraz okoliczności związane z uruchomieniem systemu pracy zdalnej, mającej na celu wyeliminowania ryzyka zachorowania na COVID-19 lub zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, mają wpływ na dostępność osób, które zostały wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, a także na sposób i termin realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co przekłada się bezpośrednio na zdolność Wykonawcy do prawidłowego, należytego spełnienia świadczenia zgodnego z treścią zawartej umowy lub w istotnym stopniu ogranicza wykonanie umowy w sposób określony w jej treści. Mając powyższe na względzie oraz stosownie do postanowień, zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695)uległ zmianie sposób realizacji przedmiotu zamówienia, termin wykonania Etapu IV oraz wartość łącznego wynagrodzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.