eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" dł. ok. 1,912 kmOgłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092203-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Kielce: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" dł. ok. 1,912 km
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505689-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500073201-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (url): www.szdw.kielce.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" dł. ok. 1,912 km

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Postępowanie nr 1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Ogólna charakterystyka inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Wykonawczego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" dł. ok. 1,912 km. W zakres zamówienia wchodzi: - Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż; - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały) związanej z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; - Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów - zgodnie z t52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; - Wykonanie projektu rozbiórek i przestawienia krzyża; - Wykonania raportu z audytu BRD; - Opracowanie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID; - Dokonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID (jeżeli zajdzie taka potrzeba); - Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji; - Zaktualizowanie mapy do celów projektowych; - Opracowanie dokumentacji przetargowej; - Sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienna. Długość odcinka wynosi 1,912 km. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 obejmującą następujące ulice: Al. 3-go Maja, Okólną, Denkowską i Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kilińskiego (droga powiatowa nr 1025 T), ul. Młyńską (droga gminna nr 302021T), ulicą Okólną (w ewidencji ul. Rynek - droga gminna nr 302026 T) oraz Słowackiego (droga gminna nr nr 302032T), ulicą Denkowską (droga gminna 302076T) oraz Głogowskiego (droga gminna nr 302004T), ulicą Polną (droga powiatowa nr 1027 T) i ulicą Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1023 T). W stanie obecnym droga wojewódzka nr 754 na odcinku miasta Ostrowiec Świętokrzyski posiada przekrój jedno oraz dwujezdniowy na poszczególnych odcinkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

71241000-9,

71313440-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.06.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: -
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

CONTEK PROJEKT, info@contek.pl, ul. Warszawska 6/9, 25-306, Kielce , kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 484000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana treści § 7 ust. 2 umowy Nr 6/16/1/BP/2018

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana treści § 7 ust. 2 umowy Nr 6/16/1/BP/2018

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i art. 144 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, § 14 ust. 3 lit. a), b), c) i d) umowy Nr 6/16/1/BP/2018 oraz w związku z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) i z wnioskiem Naczelnika Wydziału Dokumentacji z dn. 29.04.2020 r. zmiana się treści § 7 ust. 2 umowy Nr 6/16/1/BP/2018 r.. Zmiana umowy podyktowana jest niemożliwymi do przewidzenia w momencie jej zawarcia działaniami siły wyższej i obowiązywania Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) powodującej kolejne zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej. Wpłynęło to m.in. na dalsze wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID. Zmienia się treść § 7 ust. 2 w sposób następujący: 2. Zamawiający przewiduje płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 1) I płatność - w wysokości 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.1 niniejszej umowy - za wykonanie następujących elementów: mapa do celów projektowych, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt budowlany (kompletny do złożenia wniosku o ZRID wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID), uzupełniona dokumentacja geotechniczna i geologiczna, raport z audytu BRD; 2) II płatność - w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.1 niniejszej umowy - za uzyskanie decyzji ZRID, wykonanie projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej, projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej, studium wykonalności inwestycji; 3) III płatność - kwota określona w § 3 ust. 1.2 niniejszej umowy za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej w okresie realizacji robót budowlanych tj. od daty rozpoczęcia budowy do dnia ich zakończenia. Zapłata wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie dokonywana w cyklach kwartalnych. Jeżeli nie dojdzie do realizacji robót budowlanych w oparciu o projekt określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego określone w § 3 ust. 1.2 niniejszej umowy nie zostanie Wykonawcy wypłacone.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.