eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym MachnikowiecOgłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092133-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Rydułtowy: Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 648742-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500284850-N-2018; 500292901-N-2018, 500299637-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510038501-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rydułtowy, Krajowy numer identyfikacyjny 27253611000000, ul. ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 537 411, e-mail um@rydultowy.pl, faks 324 537 410.
Adres strony internetowej (url): www.rydultowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BP.271.000012.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych polegających na przebudowie terenu przy zbiorniku wodnym "Machnikowiec" - utworzeniu miejsca usług społecznych realizowanym w procedurze zaprojektuj i wybuduj. 2. W zakresie zamówienia przewiduje się: 1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy terenu przy zbiorniku wodnym "Machnikowiec" - utworzeniu miejsca usług społecznych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego; Dokumentację należy wykonać w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy dotyczący Etapu I. Szczegółowy zakres dokumentacji został określony w projekcie umowy, 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. 3. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzą: 1) roboty rozbiórkowe i demontaż: a) wykonanie niezbędnych wycinek roślinności (kolidujących z nowowznoszonymi obiektami) i/lub przesadzenia, b) rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, c) rozbiórka pozostałości dawnego amfiteatru, d) rozbiórka istniejącego mnicha spustowego, e) demontaże istniejącej małej architektury, 2) roboty budowlane: a) niwelacja terenu, b) budowa pomostów stałych nad zbiornikiem Machnikowiec, c) budowa pomostów pływających, d) budowa utwardzeń terenu (place, chodniki, ciągi pieszo-jezdne, plaża piaszczysta nad brzegiem zbiornika) w tym: utwardzenie ścieżki łączącej Osiedle Karola z terenem inwestycji po istniejącym przebiegu bez zmiany szerokości traktu, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego teren inwestycji z ulicą Strzelców Bytomskich, e) budowa/montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki, żagle zacieniające, kosze na śmieci i inne elementy małej architektury), f) montaż prefabrykowanej samoobsługowej stacji obsługi/naprawy rowerów, g) budowa murków oporowych oraz żelbetowych schodów terenowych, h) wykonanie nasadzeń oraz przesadzeń zieleni niskiej i wysokiej, i) budowa tężni solankowej zewnętrznej jako elementu małej architektury, j) budowa podziemnych zbiorników na solankę, k) budowa slipu dla rowerów wodnych, l) budowa umocnienia brzegu zbiornika wodnego, m) oczyszczenie zbiornika wodnego, n) montaż oświetlenia terenu, o) budowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu: przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej (dla przyszłej obsługi budynku), przyłącza wodociągowego, instalacja terenowa obsługująca oświetlenie terenu, przyłącza elektroenergetyczne, p) zakup i dostawa dwóch rowerów wodnych, q) zamontowanie tablic informacyjnych przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących (tablice wykorzystujące pismo punktowe - pismo Brailla).


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71000000-8,

45111291-4,

45111230-9,

45231300-8,

45316110-9,

45261000-4,

45442300-0,

45320000-6,

45112710-5,

45233222-1,

45233200-1,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 27.02.2019 r. do 30.06.2020 r. po obecnej zmianie przedłużono termin do 30.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Termin zakończenia robót

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja robót dodatkowych polegających na wykonaniu wzmocnienia skarpy nasypu od strony ul. Ładnej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne: w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z niwelacją terenu w obrębie ścieżki wokół zbiornika stwierdzono, że istniejąca od strony ulicy Ładnej skarpa o znacznym kącie nachylenia, może ze względu na prowadzenie prac ziemnych i planowaną niwelacją terenu u jej podnóża, powodować osuwanie się i wypłukiwaniem ziemi ze skarpy. Poza tym oddziaływania atmosferyczne, tj. spływanie wody opadowej do punktów terenu położonych najniżej może skutkować naruszeniem stabilności i podmywanie podbudowy budowanej ścieżki. Ponadto część ww. skarpy od strony południowo-wschodniej stanowi łupek czerwony niesortowany (nasyp niebudowlany), który w przypadku przesuszania na wskutek działania wiatrów na zboczu oraz z uwagi na jego znaczne pochylenie, również może doprowadzić do ww uszkodzenia ścieżki.Powyższe zagrożenia stwierdzono podczas wykonywania prac związanych z profilowaniem ścieżki wokół zbiornika, jak również budową umocnienia brzegu zbiornika wodnego. Dodatkowe obciążenie ruchome i dynamiczne w sąsiedztwie skarpy spowodowane pracą pojazdów budowlanych (koparek, ładowarek), a także praca zagęszczającego sprzętu wibracyjnego wzbudziły obawy, że zarówno ukształtowanie jak i struktura skarpy może doprowadzić do uszkodzenia budowanej ścieżki, czego Zamawiający ani Wykonawca na etapie opracowywanej dokumentacji projektowej nie mogli przewidzieć. Mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ścieżki wokół zbiornika, celem zapobiegnięcia zniszczenia struktury nasypu, osunięcia się warstw ziemi i w konsekwencji do uszkodzenia przewidzianej w przedmiotowym zadaniu ścieżki koniecznym jest wykonanie wzmocnienia skarpy nasypu od strony ul. Ładnej. Brak wykonania wzmocnienia skarpy może zagrozić realizacji głównego celu projektu jakim jest utworzenie miejsca usług społecznych na ww. terenie. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników stanowi poza ewidentnymi przyczynami budowlanymi nadrzędną motywację Zamawiającego. Uzasadnienie prawne: zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Wszystkie roboty określone w aneksie nie zostały opisane w dokumentacji projektowej ani specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a więc wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego, a jednocześnie warunkują jego wykonanie. Niezbędność ich wykonania spowodowana jest względami technicznymi oraz bezpieczeństwa, o których mowa powyżej oraz w protokole konieczności. Udzielenie zamówienia innemu wykonawcy niż dotychczasowy jest również nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż spowoduje znaczny wzrost kosztów dla Zamawiającego. Dotychczasowy Wykonawca zapewnia nie tylko ciągłość pod względem technicznym wykonywanych robót, jak również dysponuje na budowie odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, stąd Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z organizacją terenu budowy przez innego wykonawcę rozumianych jako koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia. Dopuszczenie do realizacji kolejnego wykonawcy może generować konflikty na budowie oraz przestoje w związku z koniecznością dostosowania harmonogramów prowadzenia robót, a także może prowadzić do trudności w egzekwowaniu uprawień z tytułu gwarancji, gdyż rezultat prac jednego wykonawcy ma wpływ na rezultat prac drugiego, która to sytuacja przy stwierdzeniu wady w wykonaniu robót może powodować konieczność powoływania biegłego do ustalenia, który z tych wykonawców poniesie koszty ich usunięcia. Inne aspekty ekonomiczne powodujące możliwy wzrost kosztów po stronie Zamawiającego to koszty dodatkowej koordynacji kolejno zatrudnianych wykonawców, różnice pomiędzy aktualnymi cenami rynkowymi a cenami z oferty Wykonawcy realizującego zamówienie pierwotne. Wszystkie ww. okoliczności zarówno technologiczne jak i ekonomiczne świadczą o możliwości wystąpienia istotnej niedogodności i mogą spowodować znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. W związku z powyższym celowym i niezbędnym jest powierzenie wykonania ww. robót Wykonawcy zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 50% wartości umowy i wynosi 140 830,25 zł brutto. Spełnione zatem zostały przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.