eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnegoRewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawyDNZP.261.46.2019Ogłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 560090868-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Warszawa: Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.46.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552673-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: I zmiana: 540118988; II zmiana: 40124181; III zmiana: 540130889

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510161526-N-2019.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.46.2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.46.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. a) Przedmiarach robót: w podziale na branże: - Przedmiar branża: architektura i konstrukcja - Przedmiar branża: instalacje sanitarne - Przedmiar branża: instalacje elektryczne - Przedmiar branża: instalacje teletechniczne - Przedmiar rewitalizacja - tablica zwanych łącznie Przedmiarami - Załącznik Nr 4 do siwz. b) Projekcie umowy - załącznik Nr 5 do siwz. c) Dokumentacji Projektowej składającej się z: - Projektu budowlanego Przebudowa budynku mieszkalnego w Warszawie ul. Otwocka 7; Branże : Architektura Konstrukcja Instalacje Sanitarne Instalacje Sanitarne - węzeł cieplny Instalacje Elektryczne Instalacje Teletechniczne - Projektu budowlano wykonawczego - Przebudowa budynku mieszkalnego w Warszawie ul. Otwocka 7; Branże : Architektura Konstrukcja Instalacje Sanitarne Instalacje Elektryczne Instalacje Teletechniczne - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ("STWiORB") dla branży budowlanej: architektura i konstrukcja, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zwanych łącznie Dokumentacją Projektową - Załącznik Nr 6 do siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45300000-0,

45220000-5,

45260000-7,

45410000-4,

45420000-7,

45450000-6,

45331100-7,

45331110-0,

45332000-3,

45300000-0,

45310000-3,

45311000-0,

45316000-5,

45317000-2,

45311100-1,

45311200-2,

45317300-5,

45314000-1,

45314300-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji od dnia 02.08.2019 r. do dnia 02.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum: Firma Budowlana Wojciech Chełchowski Barbara Chełchowska s. c. , wojciechchelchowski@op.pl, Al. Rzeczypospolitej 33A/43, 02-972, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Partner - TOM-INŻ. Tomasz Olkowski, , Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 136, 02-972, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5251075.35 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych oraz nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 5 174 102,85 PLN - brutto 5 588 256,08 PLN oraz terminu realizacji zamówienia do dnia 15.12.2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.