eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnegoRewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawyDNZP.261.68.2018Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088685-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Warszawa: Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.68.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578985-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500197610-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.68.2018

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.68.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie (dz. nr ewid. 10, obr. 4-13-05) w Warszawie. Budynek przy ul. Środkowej 14 w Warszawie został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m. st. Warszawy. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. a) Przedmiarach robót: w podziale na branże: - Przedmiar branża: budowlana - Przedmiar branża: budowlana - zagospodarowanie terenu - Przedmiary branża sanitarna: sanitarna-wod-kan; sanitarna - co; sanitarna - węzeł; - Przedmiary branża elektryczna: instalacje elektryczne; instalacje elektryczne - węzeł i instalacje teletechniczne. zwanych łącznie Przedmiarami - Załącznik Nr 4 do siwz. b) Projekcie umowy - załącznik Nr 5 do siwz. c) Dokumentacji Projektowej składającej się z: - Projektu Budowlanego; ? branża Architektoniczna; ? branża Konstrukcja-Budowlana; ? branża Sanitarna; ? branża Elektryczna. - Projektu Wykonawczego, w tym: ? Tom I - Architektura i Konstrukcja - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny remontu generalnego (modernizacji) budynku ( Dział I) oraz Projekt podbicia fundamentów (Dział II); ? Tom II - Instalacje elektryczne i Teletechniczne - Instalacje elektryczne (Dział I); Instalacje teletechniczne (Dział II) oraz Projekt węzła cieplnego - instalacje elektryczne (Dział III). ? Tom III - Instalacje sanitarne - Projekt instalacji wod-kan i c.c.w. (Dział I); Projekt instalacji c.o. (Dział II); Projekt węzła cieplnego - Technologia i Automatyka (Dział III) oraz Projekt wymiany wodomierza Głównego (Dział IV). - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ("STWiORB") dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zwanych dalej łącznie Dokumentacją Projektową - Załącznik Nr 6 do siwz. d) Decyzji Nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. - Załącznik Nr 7 do siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45450000-6,

45111300-1,

45261000-7,

45223500-1,

45262500-6,

45320000-6,

45421000-7,

45410000-4,

45442100-8,

45430000-0,

45310000-3,

45311100-1,

45311200-2,

45316000-5,

45314310-7,

45331100-7,

09323000-9,

45332300-6,

45332200-5,

45332000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji od dnia 14.08.2018 r do dnia 22.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 14 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum: Lider -URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech , , ul. R. Traugutta 10 lok. U9, 06-100, Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie

Partner - COMFORT THERM Łukasz Krawczyk , , Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152, Naruszewo, kraj/woj. mazowieckie

Partner - MABO Małgorzata Bober , , ul. Płocka 14c, 09-200, Sierpc, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4593017.65 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Z powodu wprowadzenia stanu epidemii spowodowanej wystąpieniem na terenie RP wirusa Covid-19.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Z powodu wprowadzenia stanu epidemii spowodowanej wystąpieniem na terenie RP wirusa Covid-19 szkoły zostały zamknięte a uczniowie uczą się w miejscach zamieszkania. Najemcy prosili o przerwy w hałaśliwych pracach, co było uwzględniane przez Wykonawcę. Potwierdzają to zapisy w dzienniku budowy. Ponadto zaplecze budowy w dniu 20.04.2020r. zostało okradzione ze sprzętu, co spowodowało konieczność kolejnego wstrzymania prac. Teren budowy związany z modernizacją budynku Środkowa 14 obejmuje również budynek oficyny frontowej, która jest zamieszkała. W oficynie tej zlokalizowany jest prześwit bramowy, z którego korzystają Najemcy aby dostać się do mieszkań. Prześwit ten objęty jest również remontem obejmującym podbicie fundamentów ich izolację i wykończenie ścian. W projekcie przewidziano że odkopanie fundamentów zostanie wykonane mechanicznie a Najemcy będą korzystali z terenu budynku Środkowa 12. Obecnie budynek Środkowa 12 poddawany jest intensywnym pracom modernizacyjnym i z uwagi na bezpieczeństwo Najemców nie ma możliwości zrobienia tam przejścia (zdjęcia w załączniku nr 2). Konieczne jest poprowadzenie ruchu pieszego istniejącym prześwitem bramowym. W tym celu podjęto decyzję, że ściany fundamentowe w prześwicie bramowym zostaną odkopane ręcznie a dla Najemców zostanie wykonany podest z uwagi na ich bezpieczeństwo. Konieczne jest też aby prace te wykonać w dwóch etapach. Zmiana technologii wykonania robót ma wpływ na termin wykonania prac.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana terminu na dzień 25.06.2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.