eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 - budowa hali magazynowej typu namiotowegoOgłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 560086248-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Bydgoszcz: KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 - budowa hali magazynowej typu namiotowego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627972-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510013768-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 91362152000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 255 320, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl, faks 525 255 319.
Adres strony internetowej (url): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 - budowa hali magazynowej typu namiotowego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SZPiFP-142-19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 - budowa hali magazynowej typu namiotowego". 2. Zakres prac przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w: 1) programie funkcjonalno-użytkowym, 2) istotnych postanowieniach umowy. 3. Przedmiot postępowania obejmuje w szczególności prace: architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, przygotowanie terenu do pod budowę, roboty budowlane w zakresie budynków , roboty instalacyjne w budynku, instalacje zasilania elektrycznego, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71000000-8,

45100000-8,

45210000-2,

45300000-0,

45315300-1,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana umowy polega na przedłużeniu terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 14.12.2020 r i dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 20.07.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyną dokonania zmian było wykazanie przez Wykonawcę, że zachodzą uzasadnione okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi skutkujące brakiem możliwości wywiązania się z terminów umownych. Obowiązujące na dzień dzisiejszy ograniczenia wynikające z nowych procedur związanych z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 i rozwiązań przeciwdziałąjących oraz zwalczających COVID-19, przyczyniają się do znaczącego spowolnienia pracy (m. in.) organów administracji publicznej, co przełożenie ma na wydłużenie deklarowanego czasu uzyskania nowej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz postępowania administracyjnego ws. uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym bezpośrednio wpływają na wykonanie przez Wykonawcę zadania. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w "6) postępowaniach administracyjnych (...) - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na (...)" okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. Z uwagi na brak możliwości przewidzenia daty odwołania stanu obecnie trwającej epidemii oraz z uwagi na związane z wprowadzonym stanem ustawowe zawieszenie terminów procesowych, żadna ze Stron nie ma możliwości określenia przybliżonej daty wznowienia biegu sprawy, a tym samym terminu uzyskania zmienionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ani decyzji o pozwoleniu na budowę. W następstwie wystąpienia ww. okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. stanu epidemii na terenie Polski oraz konieczności uzyskania na etapie procedury postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia na budowę, nieprzewidzianego w trakcie postępowania przetargowego i procesu projektowego dokumentu formalno - prawnego, występują przesłanki do zmiany umowy w zakresie terminów realizacji zadania

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.