eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14Ogłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 560085968-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Białystok: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607348-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500219856-N-2018, 500225469-N-2018, 500232427-N-2018, 500241794-N-2018, 500249356-N-2018 itd.

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510081399-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-II.271.27.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym, garażami, nadziemnym łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem ogrodzenia oraz rozbiórka budynków starych warsztatów szkolnych i garażu blaszanego oraz kolidujących z inwestycją kabli elektroenergetycznych, wodociągu i kanałów c.o. 2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez MENS Pracownię Projektową Grzegorz Pełczyński z Poznania, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 4. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać na konto Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 8 do SIWZ). 7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 11. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (zał. nr 7 do SIWZ). 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 13. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwaga: 1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie stanu surowego otwartego budynku sali gimnastycznej. 4. Koszty pracy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach zgodnie z rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. W pozycjach przedmiaru robót dotyczących pracy rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość "0".


II.4) Główny kod CPV: 45.21.22.22 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 02.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana do dnia 12.08.2020 r. terminu realizacji jednego z elementów przedmiotu umowy, tj. dostawy, montażu i uruchomienia platformy hydraulicznej, określonego w paragrafie 3 ust. 1 umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z decyzją rządu włoskiego dotyczącą wstrzymania wszelkiej działalności przemysłowej wskutek epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2, producent platformy hydraulicznej poinformował wykonawcę, że nie ma możliwości wyprodukowania urządzenia w uzgodnionym wcześniej terminie. Uzasadnione było wydłużenie terminu realizacji tej części umowy do czasu ustąpienia przyczyn uniemożliwiających montaż platformy. Ponieważ nie było możliwości obiektywnego stwierdzenia kiedy producent platformy będzie mógł ją wyprodukować, termin realizacji tej części umowy wydłużono o 3 miesiące, tj. do dnia 12 sierpnia 2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.