eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywiń › Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w BielewieOgłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560083788-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Krzywiń: Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587492-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510213120-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywiń, Krajowy numer identyfikacyjny 41105057000000, ul. ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 170 525, e-mail umig@krzywin.wokiss.pl, faks 655 170 676.
Adres strony internetowej (url): www.krzywin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dotyczy zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bielewie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a) Część I: Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy Przedmiotem tej części zadania jest zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Świniec, zlokalizowanego na działkach nr 78/2 i 262/2 oraz projekt przebudowy kotłowni w budynku świetlicy zlokalizowanej na działce nr 78/2, w miejscowości Świniec, gmina Krzywiń. Granicę obszaru przedstawiono w części rysunkowej projektu. Inwestycja będzie realizowana w etapach, których zakres przedstawiono i opisano w części rysunkowej projektu wykonawczego. UWAGA: Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/dobę, zlokalizowanej na działce nr 78/2 wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej obsługującej budynki świetlicy, przedszkola i lokalu handlowego, zlokalizowanej na działkach nr 78/2, 262/2, 277/1, 277/2, 280 i 380 oraz wylot kanalizacji sanitarnej, zlokalizowany na działce nr 380, w miejscowości Świniec, gmina Krzywiń nie stanowi przedmiotu zadania inwestycyjnego i nie stanowi przedmiotu zamówienia. Inwestycja ta została już zrealizowana. Przedmiotem zadania inwestycyjnego są: - Roboty rozbiórkowe 3 budynków gospodarczych, ogrodzeń i nawierzchni utwardzonych w obrębie działki 78/2 zgodnie z dokumentacją techniczną, - Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej oraz przedszkola w miejscowości Świniec, - Budowa instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania z kotłowni w świetlicy do budynku przedszkola,; - Utwardzenie fragmentu drogi gminnej i wykonanie miejsc postojowych utwardzonych płytami ażurowymi, - Budowa placu parkingowego przed budynkiem świetlicy, - Budowa chodników i ciągów pieszych, - Nasadzenia roślin, - Budowa ogrodzenia murowanego oraz systemowego zgodnie z dokumentacją techniczną, - Budowa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, m.in. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami, jak bramki, kosze i piłkochwyty zgodnie z dokumentacją techniczną, - Budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej, - Montaż małej architektury, - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, oświetlenia boiska, oraz poprowadzenie kabla sterującego systemem kotłowni z budynku przedszkola - zgodnie z dokumentacją techniczną. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - dokumentacja projektowa, - kosztorys ofertowy "ślepy". - przedmiary robót. Kody CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu; 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowie kotłowni w budynku świetlicy - w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgody na użytkowanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i decyzją o pozwoleniu na budowę. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi), stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji/rękojmi - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. b) Część II: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie Niniejsza część zamówienia dotyczy przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bielewie. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną przeprowadzone następujące działania: I. w zakresie branży sanitarnej: 1. wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; 2. wykonanie przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej; 3. wykonanie przebudowy instalacji zimnej wody; 4. wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 5. wykonaniu zbiornika bezodpływowego. II. w zakresie branży budowlanej: 1. demontaż istniejących ścian działowych, wykucie otworu drzwiowego 2. częściowe zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z rysunkami; 3. wykonanie ścian działowych zgodnie z rysunkami; 4. skucie osypujących tynków wewnętrznych; 5. demontaż sufitu z płyt OSB, 6. wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 2x GKF 15mm 7. wymiana części stolarki okiennej o konstrukcji drewnianej wykonane indywidualnie, okna szklonego szybą zespoloną wypełnioną argonem; okno szklone z szybą bezpieczną od wewnątrz; wymagany współczynnik przenikania ciepła montowanego okna nie większy niż 1,6 W/m2K; 8. wymiana stolarki wewnętrznej; drzwi zewnętrzne wejściowe o konstrukcji z PCV wykonane indywidualnie, wymagany współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 2,6 W/m2K; 9. demontaż istniejących podłóg parteru budynku, a następnie wykonanie nowych podłóg na gruncie ocieplonych płytami polistyrenu ekstrudowanego; wymagany współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,30 W/m2K; 10. wykonanie odpowiedniego wykończenia ścian i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach, 11. malowanie ścian wewnętrznych oraz ułożenie glazury na ścianach łazienek do wysokości min. 2,20m 12. wyposażenie poszczególnych pomieszczeń budynku zgodnie z ich przeznaczeniem; 13. wykonana docieplenia ścian zewnętrznych; 14. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynków; III. w zakresie branży elektrycznej: 1. modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych; IV. Inne prace w otoczeniu budynku, jak: - postawienie ławek, - postawienie koszy na śmieci, - zagospodarowanie terenów wokół budynku, - nowe nasadzenia krzewów i zieleni, Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego tą częścią zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - dokumentacja projektowa, - kosztorys ofertowy "ślepy", - przedmiary robót. Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane; 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia; 45212300-9 - roboty w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych; 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w Bielewie - w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zgody na użytkowanie obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi), stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji/rękojmi - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części zamówienia: Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. W przypadku składania oferty, w której wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest także wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, sposoby wykonania zamówienia spełniają wymagania zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Każdy z wykonawców winien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. Ponadto zakres prac obejmuje: 1. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza 2) obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Teren okoliczny należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia i określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm., dalej: Kodeks pracy), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45112720-8,

45212200-8,

45330000-9,

37410000-5,

45112723-9,

45111100-9,

45212300-9,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 08.10.2019 r. do dnia 15.06.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"MURARSTWO" Mariusz Krauze, , Świerczyna 53D, 64-113, Świerczyna, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1165681.32 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Wprowadzenie robót zamiennych w zakresie robót instalacyjnych c.o., w tym zmiana materiału oraz sposobu układania rurociągów.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z tym, iż dokumentacja projektowa przewidywała przełożenie starych rurociągów stalowych c.o. i poprowadzenie ich jako rurociągów wkuwanych w ściany budynku i po stwierdzeniu, że ściany budynku wykonane są w całości z bloczków żużlo-betonowych o niżej wytrzymałości od muru tradycyjnego i wykuwanie bruzd mogłoby osłabić konstrukcję ścian postanowiono o umieszczeniu rurociągów w wykonywanych posadzkach. Ze względu na wiek i konieczność stosowania połączeń rur stalowych w wylewanej posadzce, co może powodować w przyszłości utratę szczelności instalacji i brak możliwości wymiany materiału bez niszczenia podłogi, postanowiono o zastosowaniu rurociągów z rur PE-Xb-Al, które w posadzkach układane są jako jednorodne węże bez stosowania połączeń. Ze względu na to, że powyższe roboty są konieczne dla całościowej i prawidłowej realizacji zadania podstawowego przewidzianego w Umowie nr 271.3.2019.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.