eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części (PAKIETY).Ogłoszenie z dnia 2020-05-13

Ogłoszenie nr 560082306-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Poznań: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części (PAKIETY).
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567434-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510184399-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Poznańska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 653 538, e-mail zamowienia.publiczne@put.poznan.pl, faks 616 653 738.
Adres strony internetowej (url): www.put.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części (PAKIETY).

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AD/ZP/36/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części: PAKIET 1 - Wydział Technologii Chemicznej, PAKIET 2 - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, PAKIET 3 - Wydział Architektury, PAKIET 4 - Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.


II.4) Główny kod CPV: 22.11.00.00 - Drukowane książki
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
6 TYGODNI

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET 1 - Wydział Technologii Chemicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ABE-IPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, , ul. 1 Sierpnia 6, 02-134, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 29684.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

S.C. Piotr Sycan"HORYZONT" S.C. PIOTR SYCAN, RENATA SYCAN; Renata Sycan "HORYZONT" S.C. PIOTR SYCAN, RENATA SYCAN, , ul. Socjalna 5/2,, 93-324, Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 37796.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET 3 - Wydział Architektury,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO "ARS POLONA" SPÓŁKA AKCYJNA , , ul. Obrońców 25, 03-933, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 12495.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PAKIET 4 - Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

JERZY STEINHOF Joljur, , ul. Sportowa 11; Taciszowie, 44-171 poczta Pławnicowice, 44-171, Taciszowie, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 13923.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamiana książek na inną pozycję z tej samej dziedziny naukowej w przypadku wycofania ich z rynku wydawniczego i antykwarycznego; Wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
PAKIET 2 I. Działając na podstawie pkt 19.2. ppkt 4) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający może zrezygnować z zakupu niektórych pozycji książkowych ujętych w wykazie literatury zaproponowanym przez wykonawcę na podstawie załącznika 5B do SIWZ, w przypadku wycofania ich z rynku wydawniczego i antykwarycznego, dopuszczając w zamian inną pozycję z tej samej dziedziny naukowej, po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, wprowadza się następujące zmiany do umowy, załącznika 5B- będącego ofertą wykonawcy: Było: Poz. 2. Essentials of Geology, Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, Dennis G. Tasa, Pearson, ISBN 9780134446622, rok wydania 2017 - 1 szt., Poz. 38. Energy-Efficiency Upgrades, Clemens Richarz, Christina Schulz, Friedemann Zeitler, Birkhäuser Architecture, ISBN 9783764381219, rok wydania 2007 - 3 szt. Otrzymuje brzmienie: Poz. 2. Essentials of Geology, Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, Dennis G. Tasa, Pearson, ISBN 9781292057187, rok wydania 2017 - 1 sztuka. Poz. 38. Pavement Design and Materials A. T. Papagiannakis; E. A. Masad; wydawca Wiley; ISBN 9780471214618; rok wydania 2008; - 1 szt. II. Działając na podstawie pkt 19.2. ppkt 2) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia, jeśli wystąpiły opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. opóźnienie druku książek, wycofanie pozycji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny, nie dłużej jednak niż o 14 dni, wprowadza się następujące zmiany do umowy: Było: § 3 ust 1. 1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Otrzymuje brzmienie: § 3 ust 1. 1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. PAKIET 3 I. Działając na podstawie pkt 19.2. ppkt 4) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający może zrezygnować z zakupu niektórych pozycji książkowych ujętych w wykazie literatury zaproponowanym przez wykonawcę na podstawie załącznika 5C do SIWZ, w przypadku wycofania ich z rynku wydawniczego i antykwarycznego, dopuszczając w zamian inną pozycję z tej samej dziedziny naukowej, po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, wprowadza się następujące zmiany do umowy, załącznika 5C- będącego ofertą wykonawcy: Było: Poz. 2. "The Public Interior as Idea and Project", Manuelle Gautrand, Wydawca: Design Media Publishing; ISBN 9789881566249; rok wydania 2013; - 1 szt. Poz. 29. "A World History of Architecture"; Marian Moffet, Michael Fazio; wydawca Laurence King Publishing, ISBN 9781780671116; rok wydania 2013; - 1 szt. Otrzymuje brzmienie: Poz. 2. "The Public Interior as Idea and Project", Manuelle Gautrand, Wydawca: Design Media Publishing; ISBN 9789881566249; rok wydania 2013; - 0 szt. Poz. 29. "A World History of Architecture"; Marian Moffet, Michael Fazio; wydawca Laurence King Publishing, ISBN 9781780671116; rok wydania 2013; - 2 szt. II. Działając na podstawie pkt 19.2. ppkt 2) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia, jeśli wystąpiły opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. opóźnienie druku książek, wycofanie pozycji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny, nie dłużej jednak niż o 14 dni, wprowadza się następujące zmiany do umowy: Było: § 3 ust 1. 1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Otrzymuje brzmienie: § 3 ust 1. 1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. PAKIET 4 I. Działając na podstawie pkt 19.2. ppkt 4) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający może zrezygnować z zakupu niektórych pozycji książkowych ujętych w wykazie literatury zaproponowanym przez wykonawcę na podstawie załącznika 5D do SIWZ, w przypadku wycofania ich z rynku wydawniczego i antykwarycznego, dopuszczając w zamian inną pozycję z tej samej dziedziny naukowej, po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, wprowadza się następujące zmiany do umowy, załącznika 5B- będącego ofertą wykonawcy: Było: Poz. 1. Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle, Cengage Learning, ISBN 9781133593607, rok wydania 2014 - 3 szt., Poz. 8. LabView Student Edition, Robert H. Bishop, Pearson, ISBN 9780134011332, rok wydania 2014 - 3 szt. Otrzymuje brzmienie: Poz. 1. Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle, Cengage Learning, ISBN 9781133593607, rok wydania 2014 - 5 szt., Poz. 8. LabView Student Edition, Robert H. Bishop, Pearson, ISBN 9780134011332, rok wydania 2014 - 2 szt.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
ZMIANY UMOWY DOTYCZĄ PAKIETÓW 2, 3 i 4. PAKIET 1-POZOSTAŁ BEZ ZMIAN.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.