eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego - część IOgłoszenie z dnia 2020-05-13

Ogłoszenie nr 560082221-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Pruszcz Gdański: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego - część I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511347-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540031094-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510050081-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-gdanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego - część I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.03.2020.PN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego - część I 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na długości 872 m od granicy powiatu gdańskiego do miejscowości Pawłowo (etap I) w tym m.in. : * Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 872 m na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz ułożeniu nowych warstw: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej. * Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z drogą podrzędną zlokalizowaną na długości przebudowywanego odcinka drogi w technologii jak dla jezdni głównej. * Utwardzenie poboczy o szerokości 1 m z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej. * Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. * Wymiana istniejących betonowych barier drogowych na drogowe bariery stalowe. * Montaż dodatkowego oznakowania pionowego. * Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Błotnik Kiezmark - Leszkowy na długości 920 m (etap I), w tym m. in.: * Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej w km od 0+000 do 0+920 o łącznej długości 920 m polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni, wykonaniem obustronnych poszerzeń do szerokości nawierzchni 5,2m oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej. * Utwardzenie poboczy o szerokości min. 0,5 m z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej. * Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. * Wykonanie oznakowania poziomego w km 0+000. * Montaż dodatkowego oznakowania pionowego. * Montaż przepustów Ø50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotów i wylotów. * Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w zakresie budowy chodnika/opaski chodnikowej na długości ok. 600 m w miejscowości Pręgowo, w tym m. in.: * Budowa chodnika o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającego do jezdni o łącznej długości około 146 m. * Budowa opaski chodnikowej z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości w zakresie od 50 cm do 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającej do jezdni o łącznej długości około 454 m. * Budowa prefabrykowanych cieków podchodnikowych. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G w zakresie budowy peronu autobusowego na ul. Kocanki w miejscowości Czapielsk, w tym m. in.: * Prace ziemne, prace rozbiórkowe, cięcie nawierzchni bitumicznej, korytowanie, prace konstrukcyjne pod nawierzchnie; * Budowa odcinka chodnika o szerokości nawierzchni: 1,25m; 1,5m i 2,0m z betonowej kostki brukowej obramowanego obrzeżem oraz krawężnikiem od strony jezdni w sąsiedztwie istniejącej zatoki autobusowej zgodnie z planem sytuacyjnym zawartym na rysunku nr 2. * Budowa murku oporowego o wysokości 1,5m i długości 6m z prefabrykowanych elementów żelbetowych, klasa obciążenia 5 kN/m2 pod poszerzenie chodnika w miejscu przestawionej wiaty przystankowej. * Przeniesienie istniejącej wiaty przystankowej z montażem w nowym miejscu na nowych fundamentach prefabrykowanych betonowych wraz z rozbiórką nawierzchni betonowej wiaty. * Korekta powierzchni istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej - kostka z rozbiórki. * Budowa przejścia dla pieszych. * Oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego. * Montaż oznakowania pionowego przejścia dla pieszych, przystanku autobusowego oraz ograniczenia prędkości. * Montaż barier zabezpieczających ruch pieszych. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatka - etap III, w tym m. in.: * Budowa chodnika o szerokości wraz z krawężnikiem i obrzeżem o długości około 392 m. * Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. * Budowa cieków podchodnikowych * Budowa barier zabezpieczających ruch pieszych. * Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych. * Oczyszczenie istniejących przepustów drogowych. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na długości ok. 259 mb w miejscowości Borzęcin, w tym m. in.: * Rozebranie istniejącej nawierzchni z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB w sposób nie powodujący ich uszkodzenia z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. * Prace ziemne, korytowanie, prace konstrukcyjne pod nawierzchnie. * Ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB - płyty pochodzące z rozbiórki nawierzchni. * Ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB - płyty nowe zakupione i dostarczenie przez Wykonawcę. * Wykonanie obustronnych poboczy z KŁSM 0/31,5mm C90/3. * Regulacja istniejących obudów zaworów i hydrantów znajdujących się w nawierzchni jezdni. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wiślinka - etap I, w tym m. in.: * Budowa chodnika o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającego do jezdni. * Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. * Budowa przepustów pod zjazdami. * Budowa cieków podchodnikowych. * Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych. * Umocnienie wlotów i wylotów przepustów. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wojanowo o długości ok. 89 mb, w tym m. in.: * Budowa chodnika o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem) przylegającego do jezdni o łącznej długości około 89 m. * Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych. * Przebudowa kanalizacji deszczowej. * Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót do należytego porządku oraz odtworzy istniejącą infrastrukturę która w wyniku robót uległa zniszczeniu, po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: ? opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, ? zaplecza socjalno-magazynowego, ? opomiarowanego punktu poboru wody ; ? uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez Kierownika robót. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Zamawiający informuje, iż Wykonawca podczas wyceny przedmiotu zamówienia winien: 1) wkalkulować oraz wykonać regulację istniejących nawierzchni na wjazdach z posesji prywatnych i dróg wewnętrznych na drogę powiatową, 2) wkalkulować i wykonać niezbędne regulacje elementów instalacji tj. m.in. studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, zasuwy wodociągowe itp. zlokalizowane na trasie nowo wykonywanych nawierzchni drogowych (jezdnia, chodniki itd.). Zamawiający informuje, iż materiał pochodzący z rozbiórki w ilości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego należy przewieźć, w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km. UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Wprowadzenie robót zamiennych lub zaniechanych jest możliwe jeśli: ? stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, istniejących obiektach budowlanych lub błędów w dokumentacji projektowej, ? wystąpienia niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, ? w wyniku porozumienia stron w przypadku stwierdzenia, iż zastosowanie danego materiału będzie korzystniejsze pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym. ? w wyniku stwierdzenia iż poszczególne elementy przewidziane do wymiany są w dobrym stanie technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację; 11. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z: ? obsługą maszyn i urządzeń drogowych; ? wykonywaniem robót brukarskich; ? oznakowaniem pionowym i poziomym pasa drogowego; z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy zawartym w Rozdziale 16 SIWZ. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45233260-9,

45232451-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
termin zakończenia umowy do dnia 31.08.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego - część I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska , , Ul. Sikorskiego 2C, 83-000, Pruszcz Gdański, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2635789.14 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Wartość Aneksu nr 2 do umowy podstawowej 03/2020/p wynosi 16473.40zł. Wartość umowy podstawowej wraz z aneksami wynosi 2.956.630,09złSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększa się zakres prac budowlanych w zakresie: - zadania nr 1, tj.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na długości 872 m od granicy powiatu gdańskiego do miejscowości Pawłowo oraz - zadania nr 6, tj.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na długości 259 mb w miejscowości Borzęcin.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie kontroli placu budowy dnia 14.04.2020r. Wykonawca robót zgłosił przeszkodę w realizacji robót polegającą na wchodzeniu koron przydrożnych drzew w skrajnię drogi powiatowej nr 2209G od granicy powiatu do miejscowości Pawłowo. Stanowi to problem dla samochodów ciężarowych dostarczających masę asfaltową. O konary mogą zahaczać skrzynie ładunkowe, które podczas kiprowania masy do rozściełacza podnoszone są na wysokość ok. 7 metrów. Technologia układania masy asfaltowej zakłada nieprzerwaną pracę rozkładarki i ograniczania do minimum wszelkich postojów maszyny. Wystające konary w skrajni drogi uniemożliwiają spełnienie powyższego wymogu znacznie ograniczając płynne dostarczanie masy do rozściełacza. Ponadto ewentualne kolizje ' z drzewostanem mogą powodować, że w rozkładanej mieszance będą się znajdowały zanieczyszczenia organiczne, co obniży trwałość całej nawierzchni. Ponadto stwierdzono przeszkodę polegającą na wchodzeniu gałęzi z przydrożnych drzew w skrajnię przebudowywanej drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Borzęcin. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię z płyt typu youmbo ułożonych w śladzie kół pojazdów. Po przebudowie droga będzie miała 6 m szerokości z utwardzonymi poboczami. Na długości około 120 mb wzdłuż istniejącego gaju skrajnia istniejącej drogi jest bardzo ograniczona przez wchodzące w jej zakres gałęzie drzew. Gałęzie uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót drogowych na poszerzeniu jezdni oraz będą utrudniały w przyszłości bezpieczne korzystanie z przebudowanej drogi pojazdom.Uprzątnięto również powalone drzewa w ciągu drogi powiatowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.