eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowa › Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w JerzmanowejOgłoszenie z dnia 2020-05-13

Ogłoszenie nr 560082146-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Jerzmanowa: Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Dziedzictwo kulturowe OSI, nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0049/17.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 650374-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500293845-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510016761-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064734000000, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 836 55 31, e-mail sekretariat@jerzmanowa.com.pl, d.zabraniak@jerzmanowa.com.pl, faks 76 831 21 19.
Adres strony internetowej (url): www.jerzmanowa.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPFZ-I.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/6011. Stanowi on masywną bryłę założoną na rzucie prostokąta, jednokondygnacyjną, nakrytą wysokim dwuspadowym dachem. Budynek wzniesiony z kamienia granitowego w układzie cyklopowym oraz z cegły. Część wschodnia to stodoła, której jednoprzestrzenne wnętrze ukazuje płatwiowo-kleszczową więźbę wspartą na ścianach stolcowych. Wnętrze obory nakryte jest betonowym sklepieniem o łuku odcinkowym, leżącym na betonowych dźwigarach podpartych betonowymi słupami. Dach obory kryty dachówką zakładkową a stodoły karpiówką w koronkę. Ze względu na zabytkowy charakter, forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. W budynku można wyróżnić dwie części funkcjonalne. W dawnej stodole zaprojektowano główną salę wielofunkcyjną służącą do organizacji imprez. Dodatkowo znajduje się tu sala zajęć, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz zaplecze kuchenne. W dawnej oborze zaprojektowano kręgielnię z niewielkim barem i zapleczem higieniczno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy budynku - 1023.75 m2 Kubatura - 8407.42 m3 Powierzchnia całkowita - 925.88 m2 Powierzchnia użytkowa - 754.00 m2 Wysokość - 11.95 m 1.1 Zakres prac do wykonania: Istniejącą więźbę dachową należy zachować, uzupełnić brakujące elementy a uszkodzone wymienić, całość odgrzybić, zaimpregnować i zabezpieczyć przed szkodnikami. W części stodoły wykonać nową konstrukcję stalową dachu a istniejącą więźbę zachować jako świadectwo historyczne. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej wymienić na całej powierzchni dachu zachowując pierwotny rodzaj i układ dachówki. Wykonać nowe orynnowanie i instalację odgromową. Istniejące stropy wyremontować. W części stodoły nie przewiduje się ocieplenia ścian. W części obory należy skuć tynki wewnętrzne a ściany ocieplić płytami z gazobetonu lekkiego. Ściany wewnętrzne wyremontować a projektowane wykonać jako lekkie oraz murowane z bloczków silikatowych. Okna i fasady szklane aluminiowe. Należy odtworzyć oryginalne wrota do stodoły - dwie pary wrót rozsuwanych oraz dwie pary rozwieranych. Elementy wykończenia wnętrz budynku, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu wg projektów wykonawczych. Energia cieplna do budynku dostarczana będzie z projektowanego zespołu inwerterowych, absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz z projektowanego szczytowego kotła gazowego kondensacyjnego. 1.2 Zakres robót określa: o projekt budowlany, o projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz projekt zagospodarowania terenu, o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o przedmiar robót, 1.3 Wymienione wyżej dokumentacje opracowane zostały przez RUKA projekt sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 16, 59-220 Legnica


II.4) Główny kod CPV: 45212300-9
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45261100-5,

45262500-6,

45432100-5,

45421130-4,

45443000-4,

45330000-9,

45331100-7,

45333000-0,

45231300-8,

45310000-3,

45312000-7,

45233220-7,

45342000-6,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych "BUDREM" Sp. z o.o. , , Łagoszów Wielki 14A, 59-160, Jerzmanowa, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 7215265.43 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Kwota brutto po zmianach 12 291 878,86 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Protokołami konieczności z dnia 25.02.2020 r. i z dnia 23.03.2020 r. Komisja techniczna ustaliła: Protokołem z dnia 25.02.2020 r. Komisja ustaliła: W związku z opracowaną przez projektanta dokumentacją projektową - wzmocnienia więźby nad częścią obory - zatwierdzoną przez Starostę decyzją nr 66.2020 z dnia 24.02.2020 r. zmieniającą ostateczną decyzję Starosty Głogowskiego nr 54.2017 z dnia 30.01.2017 r. oraz w oparciu o zapisy projektanta w dzienniku budowy, ustala się konieczność wykonania następujących robót dodatkowych, wg poniższego zakresu: 1)należy wykonać dodatkowe prace wzmocnienia stropu nad częścią obory (przyszłą kręgielnią) zgodnie z projektem wykonawczym nr 2 (zatwierdzonym w/w decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę); 2) w związku z w/w zmianą - należy wykonać roboty dodatkowe tj. odtworzenie wentylacji z pomieszczenia P01; 3) w związku z w/w zmianą - należy wykonać roboty dodatkowe związane z przemurowaniem szczytu wschodniego; 4) w związku z w/w zmianą - należy wykonać roboty dodatkowe związane z przemurowaniem odcinków górnych szczytowych (nad krokwiowych) w celu oddzielenia stref pożarowych dla uzyskania REI60; Na roboty wyszczególnione Wykonawca sporządził kosztorysy robót dodatkowych celem podpisania Aneksu nr 5 do umowy nr IRZ-I.272.1.2019 z dnia 23.01.2019 r na kwotę 237 022,04 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 04/100). W/w kosztorysy zostały zaopiniowane pozytywnie przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy. Z uwagi na zły stan ww. elementów należy niezwłocznie przystąpić do realizacji prac na budowie. Protokołem z dnia 23.03.2020 r. Komisja techniczna ustaliła: Z uwagi na długi okres, który minął od sporządzenia projektu, Zamawiający podjął decyzję o dostosowaniu obiektu kręgielni najwyższych i najnowocześniejszych standardów jej wykonania i wyposażenia a także uatrakcyjnienia oferty. Proponuje się montaż większych monitorów, wykonanie oświetlenia LED na czterech torach, montaż podestu dla graczy, wprowadzenie systemu sterowania Steltronic-Profi, oświetlenie cyfrowe dwóch torów, oświetlenie ścian RGB Analog przednie, instalację sterowników oświetlenia cyfrowego torów i kręgli, oświetlenie ścian pomieszczeń LED Analog, montaż lamp LED nad stolikami, rozszerzenie sterowania ścian w systemie oraz malowanie ścian pod LED RGB. Proponuje się także zakup i montaż profesjonalnego wyposażenia, tj.: dwie loże dla zawodników duże, dwa stoliki do loży duże, dwie loże do mini kręgielni, dwa stoliki go loży mini, loża przy grze, stolik do loży przy grze, trzy stoły na sali, dwanaście krzeseł do stołów, osiem hockerów do blatu barowego, front barowy przy hockerach, lada barowa w barze, lada barowa w magazynku. W celu uatrakcyjnienia oferty proponuje się wyposażenie w dodatkowe gry, takie jak: Air Hockey, piłkarzyki. Ponadto po szczegółowych obmiarach wykazano konieczność wykonania większej ilości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym od 05.02.2020r. do 23.03.2020r. wymienionych w kosztorysie powykonawczym nr 9. Na roboty wyszczególnione w niniejszym protokole wykonawca sporządził kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe oraz kosztorys na roboty ponadobmiarowe tj. 1) Kosztorys na dostosowanie kręgielni do obecnych standardów na kwotę brutto - 224 598,00 zł, 2)Kosztorys na wyposażenie w niezbędne elementy lóż i baru na kwotę brutto -100 230,24 zł, 3) Kosztorys na zakup o montaż dodatkowych gier na kwotę brutto - 22 189,20 zł, 4) Kosztorys na roboty ponadobmiarowe na kwotę brutto - 28 440,70 zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.