eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w OrzeszuOgłoszenie z dnia 2020-05-13

Ogłoszenie nr 560082066-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Orzesze: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504707-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540015522-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510051954-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Chorób Płuc Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27618450000000, ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 213 661, e-mail zamowienia@szpitalorzesze.pl, faks 322 215 920.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpitalorzesze.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/PN/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa 1.2 Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 1.2.1 Przedmiotem zamówienia są Dostawy wyrobów medycznych i innych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części od 1 do 8. 1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia wraz z informacją zawierającą: dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, termin ważności, instrukcję obsługi, zasady bezpieczeństwa użytkowania. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu (w formie ulotki), muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,. Wszystkie dane muszą być podane w języku polskim. 1.2.3 Zaoferowane produkty muszą posiadać aktualne CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawy wyrobów medycznych i innych dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem. 1.2.4 Oferowane produkty w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać wymagane odrębnymi przepisami właściwe zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych. Dokumenty winny być okazane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego. 1.2.5 Termin przydatności oferowanych produktów nie krótszy niż 75% terminu określonego przez producenta, licząc od daty wydania produktu Zamawiającemu, 1.2.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy. 1.2.7 Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 1.2.8 Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działu farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 - 13:00. 1.2.9 Dostawy należy realizować sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.07.2020 roku. 1.2.10 Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1.2.11 Ilości podane w załączniku nr 1 do SIWZ, części 1-8 mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej wartości części. 1.2.12 W przypadku czasowego braku wyrobu medycznego, należy go wycenić podając ostatnią cenę hurtową producenta oraz uwagę o czasowym braku jego dostępności. 1.2.13 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod częścią dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży. 1.2.14 Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej SIWZ części ani wydzielania z części poszczególnych pozycji.


II.4) Główny kod CPV: 33.14.00.00 - Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.02.2019-31.07.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawy wyrobów medycznych i innych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SKAMEX Sp.z o.o., sp. k., , ul. Częstochowska 38/52, 93-121, Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 79510.71 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zwiekszenie wielkości przedmiotu umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie sytuacji o charakterze nadzwyczajnym, której Zamawiający dochowując należytej staranności nie mógł przewidzieć tj. konieczność zabezpieczenia w wyroby medyczne celem przeciwdziałania COVID-19 w związku z podwyższoną gotowością Zamawiającego

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.