eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP14/A/5/2018Ogłoszenie z dnia 2020-05-11

Ogłoszenie nr 560080353-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Bytów: Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP14/A/5/2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554875-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500106348-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500153616-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22079963600000, ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 228 500, e-mail zakupy.szpital@bytow.biz, faks 59 822 39 90.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-bytow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP14/A/5/2018

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP14/A/5/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Aptekę szpitalną


II.4) Główny kod CPV: 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.06.2018 - 17.06.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Środki dezynfekcyjne do powierzchni i narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Bialmed Sp. z o.o., , ul. Kazimierzowskiej 46/48/35, 02-546, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 154506.55 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nr 25/A/2018


CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Środki do dezynfekcji skóry, antyseptyki skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Schulke Polska Sp. z o.o., , Al. Jerozolimskie 132, 02-305, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 62985.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nr 27/A/2018SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana ceny jednostkowej netto o około 20%

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art.15r ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Strony umowy, w tym Zamawiający, nie mogły przewidzieć działając z należytą starannością skutków pandemii COVID-19, polegających m.in. na wielokrotnym wzroście cen składników produkcyjnych (etanol oraz izopropanol)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.