eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.Ogłoszenie z dnia 2020-05-07

Ogłoszenie nr 560077918-N-2020 z dnia 07-05-2020 r.

Kraków: Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 510799-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510044345-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 35076836500000, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 166 222, e-mail barbara.batko@zbk.krakow.pl, faks 12 616 61 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbk-krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

13/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 5 części. Główny kod CPV: 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne Dodatkowy kod CPV: 45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne 45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne 45.33.30.00-0 - roboty instalacyjne gazowe 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: os. Na Wzgórzach 4/19 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 11.471,85 zł; Część 2: os. Spółdzielcze 3/48 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 49.302,97 zł; Część 3: os. Willowe 17/18A wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 22.622,88 zł; Część 4: os. Kazimierzowskie 20/66 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 27.772,03 zł; Część 5: ul. Kobierzyńska 95/44 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 39.537,69 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają: - Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - Załączniki Nr 10-14 do SIWZ - Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45310000-3,

45333000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 10.03.2020 r. do 24.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Willowe 17/18A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowow Usługowa "Ir-Plast Krakow", , ul. Spółdzielców 1, 30-682, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21616.22 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. Roboty podłogowe przez przybicie płyt OSB. 2. Okładzinowe z płyt G.K. 3. Okładzinowe przez przyklejenie siatki na spękane tynki

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Opis przesłanek wraz z uzasadnieniem zastosowania przepisów z art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do zawarcia aneksu do umowy nr 001/47658/20 z dnia 10.03.2020r. przy realizacji zamówienia: "Remont lokalu mieszkalnego będącego w zasobie Gminy miejskiej Kraków na os. Willowym 17/18A w Krakowie". Zmiana zakresu umowy jw. wynika z konieczności ograniczenia zakresu robót do wykonania przez dotychczasowego Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego, oraz z konieczności realizacji robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, opisanych szczegółowo w "Protokole konieczności" z dnia 07.04.2020r. Wprowadzenie zmian w umowie zostało przewidziane przez Zamawiającego w § 14 ust. 2 pkt 1) umowy w związku z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, a ich wykonanie stało się niezbędne w celu prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia tj. wyremontowania kompleksowo lokalu mieszkalnego w zakresie pozwalającym na wejście nowego najemcy. Konieczność wykonania robót dodatkowych oraz ograniczenia zakresu robót, których wykonanie na etapie realizacji umowy stało się bezprzedmiotowe, pojawiły się po zawarciu umowy, w trakcie wykonywania robót będących jej przedmiotem. Na obecnym etapie robót, nie jest możliwe dokonanie zmiany wykonawcy czy też wprowadzenie drugiego wykonawcy na teren budowy z powodów ekonomicznych i technicznych. Zmiany takie spowodowałyby również istotne niedogodności dla Zamawiającego. Wykonawca zamówienia podstawowego ma zorganizowany, będący w toku proces robót budowlanych oraz zespół pracowników znających przedmiot zamówienia, co daje możliwość i gwarancję wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz w możliwie szybkim terminie, na czym zależy Zamawiającemu. Lista osób oczekujących na lokale do zasiedlenia jest bardzo długa i ze względów społecznych wyremontowanie tzw. pustostanów przez Gminę Miejską Kraków w możliwie krótkim czasie ma istotne znaczenie. Konieczność wyłonienia nowego wykonawcy znacznie wydłużyłaby okres remontu lokalu, m.in. o czas niezbędny do wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi procedurami, a także o czas niezbędny do zmiany harmonogramu i organizacji robót prowadzonych przez aktualnego wykonawcę. Wiązałoby się to m.in. z koniecznością wstrzymania robót przez aktualnego wykonawcę do czasu zawarcia umowy przez nowego wykonawcę, a także wprowadziłoby utrudnienia w realizacji robót chociażby ze względu na konieczność wydzielenia stref zgromadzenia odpowiednich materiałów i sprzętu (zaplecze) przez dwóch wykonawców. Nie jest możliwe równoczesne przebywanie i równolegle funkcjonowanie dwóch wykonawców na terenie prowadzonych prac, gdyż nie ma miejsca na to w lokalu o tak niewielkim metrażu (22,97m2). Ponadto, z przyczyn organizacyjnych wykonywanie w tym samym miejscu robót, o podobnym charakterze, na dodatek powiązanych ze sobą, przez dwóch różnych wykonawców byłoby znacznie utrudnione, gdyż w celu wykonania robót przez kolejnego wykonawcę następowałaby ingerencja w roboty poprzednio już wykonane przez wykonawcę realizującego zamówienie podstawowe, co wymuszałoby konieczność inwentaryzacji robót (kolejna strata czasu). Z uwagi na technologiczne powiązanie robót, sytuacja taka mogłaby również wywoływać wątpliwości, co do zakresu odpowiedzialności poszczególnych wykonawców. w przypadku konieczności egzekwowania praw wynikających z gwarancji i rękojmi. - łączna wartość zmian wynosząca 4.031,03zł nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, gdyż stanowi łącznie 17,27% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w tym: 1. Wartość zmniejszenia wynagrodzenia brutto 692,10 zł, 2. Wartość zwiększenia wynagrodzenia brutto 3.338,93 zł. Wartość brutto wynagrodzenia określona pierwotnie w umowie - 23.345,52 zł Łączna wartość zmiany wynagrodzenia brutto - 4.031,03 zł Wartość wynagrodzenia brutto po zmianach - 25.992,35 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oględziny drewnianych podłóg po zerwaniu z nich wykładzin z tworzywa wykazały, iż powierzchnia podłogi jest mocno nierówna przez znaczne spaczenia desek i brak jednakowego poziomu, w związku z czym przyjętą w zakresie umownym płytę OSB o grubości 9 mm należy zamienić na płytę o grubości 12 mm posiadającą pióro wpust celem uzyskania gwarancji, że nowa wykładzina z tworzywa będzie posiadała sztywny i równy podkład. 2. Odkrywki drewnianych i drewnopodobnych sufitów i ścian po zerwaniu z nich taper i okładzin uwidoczniły rysy i szczeliny na stykach płyt m.in. suprema, w związku z czym spękania tynków na wymienionych podłożach należy wyeliminować sposobem wskazanym przez Wykonawcę, tj. przez przyklejenie do tynków spękanych warstwy siatki z tworzywa. 3. Celem uzyskania koniecznej grubości i sztywności ścianka działowa pomiędzy pokojem a kuchnią wymaga wzmocnienia płytami G.K.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.