eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przygotowanie do druku i druk wydawnictw dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 3 zamówienia podstawowego OR-10.271.49.2019Ogłoszenie z dnia 2020-05-05

Ogłoszenie nr 560076792-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Kraków: Przygotowanie do druku i druk wydawnictw dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 3 zamówienia podstawowego OR-10.271.49.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550014312-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510035385-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie do druku i druk wydawnictw dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 3 zamówienia podstawowego OR-10.271.49.2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR-10.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk wydawnictw promocyjnych dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest do druku wydawnictw według szczegółowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do umowy.


II.4) Główny kod CPV: 79.80.00.00 - Usługi drukowania i powiązane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 12 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przygotowanie do druku i druk wydawnictw dla Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 3 zamówienia podstawowego OR-10.271.49.2019
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Drukarnia Leyko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Romanowicza 11, 30-702, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 19740.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

1) Kwota wpisana w sekcji IV.3) to szacunkowa wartość zamówienia. 2) Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą na kwotę 21 695,20 zł brutto (20 088,44 zł netto).SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana brzmienia § 1 ust. 4 oraz § 5 ust. 1 umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku brakiem możliwości dystrybucji czasopisma młodzieżowego do szkół w II kwartale br., konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji umowy do 30 listopada 2020 r. co umożliwia druk zaplanowanych wydań czasopisma w III i IV kwartale br.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Uwagi do Sekcji V.2): 1) § 1 ust. 4 umowy uzyskuje brzmienie: "Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia do 30 listopada 2020 r., z zastrzeżeniem terminu określonego w § 2 ust. 6." 2) § 5 ust. 1 umowy uzyskuje brzmienie: "Wynagrodzenie za realizację zamówień cząstkowych będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: (...) w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, a za miesiąc listopad w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r."

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.