eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407- 5+794,39 w miejscowości WłókiOgłoszenie z dnia 2020-05-05

Ogłoszenie nr 560076752-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Dzierżoniów: Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407- 5+794,39 w miejscowości Włóki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594761-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510229521-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Krajowy numer identyfikacyjny 89072383500000, ul. ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 313 129, e-mail sylwek@zdp.dzierzoniow.pl, faks 748 320 770.
Adres strony internetowej (url): www.zdp. dzierzoniow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zdp.dzierzoniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407- 5+794,39 w miejscowości Włóki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP/DT/252/P-8/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn : "Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407-5+794,39 w miejscowości Włóki" Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dotyczące w szczególności: Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni naprawa uszkodzonych fragmentów jezdni ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego ułożenie siatki przeciwspękaniowej ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego regulacja wpustów deszczowych remont zatoki autobusowej wraz z peronem ułożenie warstwy ścieralnej z SMA wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach po stronie drogi bez chodników wykonanie poboczy z kruszywa po stronie jezdni bez chodników profilowanie rowów przydrożnych wykonanie nowego oznakowania pionowego wykonanie nowego oznakowania poziomego w technologi grubowarstwowej Opracowanie, zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w trakcie trwania robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.


II.4) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:

45222000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
08.05.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 0000 NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BISEK -asfalt Michał Bisek, biuro@bisek-asfalt.pl, ul. Granitowa 7, 55-311, Kostomłoty, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1006962 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczySEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
§ 3 pkt 1 umowy P8/2019 z dnia 24.10.2019r

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Umowa nr P8/2019 z dnia 24.10.2019 r. przewiduje termin realizacji inwestycji do dnia 08.05.2020r. Wykonawca pismem z dnia 22.04.2020 r. poinformował, że w związku z wystąpieniem COVID-19 na terenie kraju oraz wydaniem decyzji przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Złotoryi nr 334/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie poddania się obowiązkowej kwarantannie jednego z pracowników wykonującego swoje obowiązki przy remoncie drogi powiatowej 3009D we Włókach, należało wdrożyć system izolacji dla pozostałych pracowników i współpracowników co miało również przełożenie na organizację pracy. Zdecydowanie ograniczone zostały zasoby techniczno-osobowe Wykonawcy. Utrudnienia te spowodowały opóźnienie w wykonaniu zadania w stosunku do harmonogramu robót o około 30 dni. Wskazana przyczyna ma niewątpliwie charakter nadzwyczajny i nie dający się przewidzieć i całkowicie niezależny od Wykonawcy i Zamawiającego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.