eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówPrzedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w SłupskuOgłoszenie z dnia 2019-04-09

Ogłoszenie nr 560068976-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.

Słupsk: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521854-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500126205-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Słupsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064500000000, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 84 88 415, e-mail urzad@um.slupsk.pl, faks 59 84 23 583.
Adres strony internetowej (url): bip.um.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.25.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Część II - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku. Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne obiektów szkolnych w zakresie indywidualnie określonym dla każdego obiektu, zamieszczone w plikach, które stanowią załącznik do SIWZ: Dla części I: - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ - PBW architektura załącznik nr 10 do SIWZ - PBW PM 32 - załącznik nr 11 do SIWZ - audyt - załącznik nr 12 do SIWZ- - STWiOR - załącznik nr 13 do SIWZ - STWiOR c.o. - załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót branża budowlana - załącznik nr 15 do SIWZ - Przedmiar robót c.o. - załącznik nr 16 do SIWZ Dla części II: - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ - projekt architektoniczno - budowlany - załącznik nr 17 do SIWZ - inwentaryzacja - załącznik nr 18 do SIWZ - audyt - załącznik nr 19 do SIWZ - PBW branża bud.- załącznik nr 20 do SIWZ - STWiOR - załącznik nr 21 do SIWZ - STWiOR c.o. - załącznik nr 22 do SIWZ - Przedmiar robót branża budowlana - załącznik nr 23 do SIWZ - Przedmiar robót c.o. - załącznik nr 24 do SIWZ. Zamawiający informuje iż załączone przedmiary robót służą tylko do celów pomocniczych.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45320000-6,

45330000-9,

45343000-3,

45421000-4,

45331100-7,

45453000-7,

45262660-5,

45261210-9,

45320000-6,

45300000-0,

45330000-9,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.06.2018 R. - 30.09.2018 R.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PBHU OBIEKT Sp. z o.o., biuro@pbhuobiekt.com, ul. Dolna 7a, 83-307, Kiełpino, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 662601.63 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
przesunięcie terminu zakończenia robót w związku z koniecznością wykonania innych robót dodatkowych. Wprowadza się zmianę w §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Termin rozpoczęcia robót: Wykonanie robót wewnątrz budynku - 01.07.2018 r. do 27.08.2018 r. tj. w okresie przerwy wakacyjnej w działalności statutowej placówki. Wykonanie robót zewnętrznych możliwe od dnia 15.06.2018 r.". Wprowadza się zmianę w §3 ust. 2, który otzymuje brzmienie "Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30.11.2018 r."

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 13 sierpnia 2018 roku i protokołem z negocjacji ceny z dnia 13 sierpnia 2018 roku wraz z kosztorysem robót dodatkowych. Wykonawcy oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1 przysługuję dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 360.000,00 zł za wykonanie robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt. 1 lit. a - c oraz § 17 ust. 3 pkt. 1 lit. f umowy i na podstawie wniosku wykonawcy, protokołu konieczności z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz kosztorysu robót dodatkowych z dnia 7 sierpnia 2018 r., strony zgodnie wprowadzają w umowie zmiany: 1) Wprowadza się § 8 ust. 1 pkt a, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawcy oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1 przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za wykonanie robót dodatkowych zgodnie protokołem konieczności z dnia 13 sierpnia 2018 r. i protokołem negocjacji ceny z dnia 13 sierpnia 2018 r. wraz z kosztorysem robót dodatkowych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przewidywane środki na realizację robót dodatkowych wynoszą w 2018 r. - 360 000,00 zł". 2) Wprowadza się § 8 ust. 1 pkt b, który otrzymuje brzmienie: "Łączna wartość wynagrodzenia wynosi: 1 175 000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 0/100 gr). 3) Wprowadza się zmianę w § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Termin rozpoczęcia robót: Wykonanie robót wewnątrz budynku - 01.07.2018 r. do 27.08.2018 r. tj. w okresie przerwy wakacyjnej w działalności statutowej placówki. Wykonanie robót zewnętrznych możliwe od dnia 15.06.2018 r." 4) Wprowadza się zmianę w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30.11.2018 r."

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiany zostały wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 23 sierpnia 2018 roku do umowy nr ZP.50/2018 z dnia 04.06.2018 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.