eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu KrakowskiegoOgłoszenie z dnia 2020-04-20

Ogłoszenie nr 560067304-N-2020 z dnia 20-04-2020 r.

Kraków: Dostawa niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie" numer projektu RPMP.10.01.04-12-0102/19; "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie" numer projektu RPMP.10.01.04-12-0104/19; "Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach" numer projektu RPMP.10.01.04-12-0106/19; "Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie" numer projektu RPMP.10.01.04-12- 0159/19; Finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515843-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540037602-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510056969-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12253991900000, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123577571, e-mail centrum.edu@powiat.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://pcreidn.powiat.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PCREiDN.271.3/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach numer 2 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym.


II.4) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

39162000-5,

30190000-7,

30192000-1,

35125100-7,

31711000-3,

38624000-5,

18140000-2,

18100000-0,

39298800-5,

39715200-9,

38510000-3,

38000000-5,

24300000-7,

24960000-1,

33140000-3,

39800000-0,

33696300-8,

33734000-4,

44610000-9,

39220000-0,

19500000-1,

24920000-9,

24200000-6,

38410000-2,

42910000-8,

38400000-9,

42910000-8,

24300000-7,

33616000-1,

15000000-8,

33141115-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Pierwotne umowy zostały zawarte do dnia 30 marca 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Artykuły biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak, szklo3@chemland.pl, ul. Usługowa 3, 73-110, Stargard, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9458.11 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Urządzenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

part-AD Artur Dyrda, , Grzechynia 768, 34-220, Maków Podhalański, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 26811.96 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Odczynniki, wyposażenie laboratoryjne z biologii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Arkadiusz Ogłoza Wspólnik Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, el.hydro@op.pl, Suchowola 6, 26-020, Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie

Grzegorz Zawierucha Wspólnik Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, el.hydro@op.pl, Suchowola 6, 26-020, Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 67641.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Produkty farmaceutyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Arkadiusz Ogłoza Wspólnik Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, el.hydro@op.pl, Suchowola 6, 26-020, Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie

Grzegorz Zawierucha Wspólnik Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO, el.hydro@op.pl, Suchowola 6, 26-020, Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 174.82 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana terminu dostarczenia produktów do szkół - nowy termin do dnia 30 kwietnia 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy następuje w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wykonanie umowy w terminie określonym w pierwotnej umowie nie jest możliwe ze względu na zamknięcie szkół, do których miały zostać dostarczone produkty.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmianie w tym samym zakresie ulegają umowy dotyczące wszystkich 4 zadań będących przedmiotem postępowania. We wszystkich umowach pierwotny termin dostarczenia produktów był określony na dzień 30 marca 2020 r. i uległ zmianie na dzień 30 kwietnia 2020 r. Data zmiany umowy: Dla zadania numer 1 - 26 marca 2020 r.; dla zadania numer 2 - 20 marca 2020 r.; dla zadania numer 3 - 27 marca 2020 r.; dla zadania numer 4 - 27 marca 2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.