eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystycznaOgłoszenie z dnia 2019-04-03

Ogłoszenie nr 560065051-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Kutno: Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551503-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500110094-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101574400000, ul. ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 355 70 20, e-mail sekretariat@gminakutno.pl, faks 243 557 021.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GK.271.4a.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1 - Infrastruktura turystyczna, w tym: ? branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B), ? sieci i przyłącza wod-kan, ? sieci i przyłącza elektryczne, ? instalacje teletechniczne-monitoring, ? instalacja fotowoltaiczna 10kWp, ? instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ? instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), ? instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., ? odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, ? zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki z płyt kamiennych, ? zagospodarowanie terenu (parking, ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe)


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45331000-6,

45310000-3,

45332000-3,

45231100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas oznaczony z terminem zakończenia 10.04.2020 rok

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Strony umowy wprowadzają wykonanie robót dodatkowych opisanych w: ? protokole nr 1 z dnia 10.09.2018 r: a) Rozebranie istniejącej ściany osłonowej w osi "C"- 5 wraz z fundamentami i ponowne jej odtworzenie. Ściana - 3,63 m3, Fundament - 1,44 m3, Ława fundamentowa - 1,20 m3, ściana fundamentowa - 2,10 m2, izolacje - 6,60 m2. b) Wzmocnienie ścian fundamentowych z kamienia części podpiwniczonej budynku poprzez wykonanie ścianki dociskowej żelbetowej - 23,59 m3 c) Przebudowa kominów wentylacyjnych - rozbiórka - 18,02 m3, wykonanie kanałów wentylacyjnych - mb. 18,84, obmurowanie kanałów cegłą pełną - 25,62 m2. d) Przebudowa gzymsów - 12,06 m3 e) Wywóz gruzu z rozbiórek - 34,86 m3. ? protokół nr 2 z dnia 17.10.2018 r: a) wykonanie ogniomuru na południowej połaci dachowej wraz z podmurowaniem ściany i obróbkami blacharskimi

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (nie wykonanie robót dodatkowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia). Wykonanie w/w robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji, po dokonaniu odkrywek i rozbiórek niektórych elementów) oraz zostały spełnione łącznie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp tj.: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów zarówno ekonomicznych jak i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego - na terenie budowy jest zgromadzony stanowiący własność dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych sprzęt budowlany ustawiony zgodnie z harmonogramem wykonywania robót budowlanych, zaplecze budowy, materiały budowlane i powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu wykonawcy spowodowałaby poniesienie przez zamawiającego znacznych kosztów w związku z ich usunięciem przez dotychczasowego wykonawcę na czas realizacji dodatkowych robót budowlanych przez innego wykonawcę, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - wartość robót dodatkowych stanowi kwotę nie przekraczającą 50 % pierwotnej wartości w umowie

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Sposób wyliczenia ewentualnych robót dodatkowych został przewidziany na etapie przetargu: w ogłoszeniu o zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia ust. XX pkt. 2 lit. b) oraz w umowie § 6 ust. 2 lit. b).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.