eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie termo i hydroizolacji fundamentów i ścian przyziemia Gmachu Nowej Kreślarni przy ul. Koszykowej 75 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2019-04-03

Ogłoszenie nr 560064953-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Warszawa: Wykonanie termo i hydroizolacji fundamentów i ścian przyziemia Gmachu Nowej Kreślarni przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634346-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500257286-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500290722-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: publiczna szkoła wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie termo i hydroizolacji fundamentów i ścian przyziemia Gmachu Nowej Kreślarni przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.RB.MG.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termo i hydroizolacji fundamentów i ścian przyziemia Gmachu Nowej Kreślarni przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45320000-6,

45410000-4,

45442100-8,

45111000-8,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
180 dni od daty wprowadzenia na budowę

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka, , ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100, Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 378573.27 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe na kwotę 413 598,37 PLN bez Vat

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją projektową a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (na podstawie protokołu konieczności z dnia 04.03.2019)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.