eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudniki › "Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2019-04-03

Ogłoszenie nr 560064940-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Rudniki: "Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553012-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500020498-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR271.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn: "Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie" o długości wodociągu 6,068 km wraz z przyłączeniem 264 posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 177 m, składającego się z dwóch etapów: Etap I zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wraz z informacją BIOZ, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, b) parametry techniczne jakie należy przyjąć dla prac projektowych: Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych Ø90-110 PE100 RC, PN10 SDR 17 o połączeniach zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Układanie rurociągów - bezwykopowo - metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Minimalna głębokość przykrycia rurociągu 1,40 m oraz w zależności od posadowienia istniejącego uzbrojenie podziemnego. Zabudowaną armaturę oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Połączenie przyłączy z siecią za pomocą kształtek elektrooporowych PE - odgałęzienia siodłowe DN90-110 Zasuwy odcinające Dn 80-100 kołnierzowe powinny spełniać minimalne wymagania: * Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 ( nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach) * Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia * Klin całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM * Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego * Trzpień walcowany ze stali nierdzewnej * Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowa (strefa sucha) odseparowana od medium * Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy * Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem * Uszczelka - zabezpieczając trzpień i oringi od góry * Śruby łączące pokrywę z korpusem nierdzewne, zabezpieczone masą zalewową * Ochrona antykorozyjna minimum farba proszkowa epoksydowa o grubości minimum 250 mikronów. Jakość potwierdzona badaniami niezależnych instytucji - firm * Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 . Zasuwę wyposażyć w obudowę, skrzynkę uliczną żeliwną i oznakowanie. Skrzynkę obudowy zasuwy ustawić na fundamencie z bloczków lub płyt betonowych i zabezpieczyć prefabrykowaną płytką betonową lub kostką brukową. Hydrant p.poż. nadziemny powinien spełniać minimalne wymagania: * hydrant p. poż. nadziemny ? 80 mm, ciśnienie PN 16. , posiadający dwie nasady boczne Typ B na węże ? 75 wg. Pn -M-51038:1991 * głowa, kolumna, podstawa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 ( nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach) - 29 szt. * głowa i podstawa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 ( nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach), kolumna wykonana z stali nierdzewnej - 10 szt. - te hydranty mają być wyposażone specjalny pasek fluorescencyjny na kolumnie w górnej części hydrantu odporny na rozpuszczalniki i korozję - odblaskowość zgodnie z normą EN 12899-1 * kołnierz obrotowy umożliwiający obrót o 360 stopni. * Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu * Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu * Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem * Kostka trzpienia - mosiądz wykonany metodą kucia. * ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 ( kolor czerwony)wg PN-EN 4624;2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV. * Hydrant ma być wyposażony w podwójne zamknięcie. Lokalizacja hydrantu zgodnie z planem zagospodarowania terenu poza nawierzchnią asfaltową. Hydrant zamontować na kolanie kołnierzowym stopowym z żeliwa sferoidalnego ? 80 mm, wyposażyć w zasuwę odcinającą Dn 80 oraz króciec - żeliwo sferoidalne Dn80 dwukołnierzowy o długości nie mniej niż L=50 cm. Skrzynkę do zasuw ustawić na przygotowanym fundamencie z bloczków lub płyt betonowych. Hydrant i skrzynkę uliczną zasuwy umocnić prefabrykowaną płytką betonową lub kostką brukową. Zasuwy domowe - na przyłączach * Średnice od Dn 25 do Dn 50 - wykonane z żeliwa sferoidalnego; prosty przelot, bez przewężeń, bez gniazda. * Połączenia gwintowane PN-EN ISO 228-1:2005 ciśnienie PN16 * Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy * Ochrona antykorozyjna minimum farba proszkowa epoksydowa o grubości minimum 250 mikronów. Jakość potwierdzona badaniami niezależnych instytucji - firm * Trzpień walcowany ze stali nierdzewnej * Tuleja oporowa wykonana z mosiądzu * Klin- z mosiądzu , całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM * Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowa (strefa sucha) odseparowana od medium * Uszczelka - zabezpieczając trzpień i oringi od góry * Śruby łączące pokrywę z korpusem nierdzewne, zabezpieczone masą zalewową Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PVC ? 200 mm i Sn8 lite - 177m. Studzienki kanalizacyjne PP/PE ? 425 mm zwieńczone włazem D400 żel - 4 sztuki. c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem opinii geotechnicznej podłoża gruntowego dla planowanego wodociągu, e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót - jeżeli będzie wymagane, f) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej w formatach: DOCX, ODT jak również w formacie PDF na nośniku CD oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji, g) przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania, h) W razie potrzeby, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), i) Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W razie zmiany lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania nowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . j) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, k) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, l) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, m) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, n) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, o) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji p) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, q) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych w układzie rzeczowym wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 6 do SIWZ. Zamawiający posiada: 1) aktualne mapy do celów projektowych, 2) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 3) uzgodnienia lokalizacji wodociągu z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, 4) uzgodnienia lokalizacji wodociągu i kanalizacji z właścicielami nieruchomości prywatnych, 5) opinii geotechnicznej podłoża gruntowego projektowanego wodociągu, 6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) Projekt wykonawczy do ewentualnego wykorzystania Etap II obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy wodociągu i przyłączy do posesji. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. Zakres rzeczowy obejmuje: Sieć wodociągowa: 1. Rurociąg ?90 PE100RC SDR 17 PN10 - L = 92,0 m 2. Rurociąg ?110 PE100 RC SDR 17 PN 10 - L = 5976,0 m 3. Zasuwy sieciowe Dn 80 z obudowa, skrzynką uliczną i oznakowaniem kpl. - 43. 4. Zasuwy sieciowe Dn 100 z obudowa, skrzynką uliczną i oznakowaniem kpl. - 14. 5. Hydrant p.poż. nadziemny Dn80 kpl. - 39. Przyłącza wodociągowe: 1. Rurociąg ? 32 PE100RC SDR 17 PN10 L = 4344,5 m 2. Rurociąg ? 40 PE100RC SDR 17 PN10 L = 154,5 m 3. Rurociąg ? 63 PE100RC SDR 17 PN10 L = 86,5 m 4. Zasuwa Dn25 z króćcami Ø32PE z obudowa, skrzynką uliczną i oznakowaniem szt. - 235 5. Zasuwa Dn32 z króćcami Ø40PE z obudowa, skrzynką uliczną i oznakowaniem szt. - 11 6. Zasuwa Dn50 z króćcami Ø63PE z obudowa, skrzynką uliczną i oznakowaniem szt. - 3 7. Zestaw wodomierzowy Dn15 szt. - 220 8. Zestaw wodomierzowy Dn20 szt. - 39 9. Zestaw wodomierzowy Dn 25 szt. - 5 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacje Technicznie Wykonania i Odbioru Robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 11 do niniejszego SIWZ. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji "równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich "nierównoważności". Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego ( w latach realizacji do czasu odbioru końcowego ) i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie - rodzaj czynności: montaż urządzeń, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami) - szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45232150-8
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45111000-8,

45112730-1,

45200000-9,

45233142-6,

45232410-9,

45232440-8,

71000000-8,

71300000-1,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Etap I w terminie do dnia: 05.04.2018r. Etap II ( odbiór końcowy) w terminie do dnia: 01.04.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu : Etap II ( odbiór końcowy) w terminie do 23.04.2019r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe./zamienne ( bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu Etapu II została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w pkt 24.3.1.2 pkt c.( zmiana terminu w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony). W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych/zamiennych wynikających z protokołu konieczności z dnia 2.03.2019r. zmienia się brzmienie ,§9 ust2 pkt b) umowy na następujące: " Etap II ( odbiór końcowy) w terminie do 23.04.2019r. Brak inwentaryzacji istniejących przyłączy spowodował, że ma etapie projektowania nie zostały uwzględnione przyłącza wodociągowe do budynku nr 243 oraz dz. nr 35/3. Stan zagospodarowania dz. Nr 109 spowodował, że nie zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe do dz. Nr 109. Brak zgody właściciela dz. Nr 279 na wykonanie przyłącza do budynku nr 65 nr 281/10 spowodował konieczność zmiany trasy przyłącza. Zmiana właściciela dz. Nr 257 oraz rozebranie budynku nr 88 spowodował konieczność zmiany trasy przyłącza do budynku zlokalizowanego na dz. Nr 262. Ww. roboty dodatkowe/zamienne zostaną wykonane w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z umową nr OR. 272.8.2017 z dnia 30.08.2017 ( za wykonanie tych robót nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie). uzgodniony termin odbioru robót dodatkowych/ zamiennych : do 23.04.2019r. Wprowadzone zmiany zostaną wykazane w dokumentacji powykonawczej. Zakres wykonania robót dodatkowych/zamiennych: 1) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku 243 długości 9,0 m. 2) Budowa przyłącza wodociągowego do dz. Nr 35/3 długości 8,0 m, 3) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku 65 dz. Nr 281/10 długości 8,0 m, 4) Budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr 109 długości 8,0 m, 5) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku 85 dz.. nr 262 długości 56,5 m.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.