eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Przedmiotem zamówienia jest "Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze"Ogłoszenie z dnia 2019-04-03

Ogłoszenie nr 560064888-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Gorzów Wielkopolski: Przedmiotem zamówienia jest "Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze" nr POIS.01.03.01-00-0086/16 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575008-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500152844-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500180420-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 21022150800000, ul. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 738 14 91, e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl, faks 95 738 14 95.
Adres strony internetowej (url): www.lubuska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest "Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-10/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze" nr POIS.01.03.01-00-0086/16 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45320000-6,

45410000-4,

45450000-6,

45430000-0,

45442100-8,

45262000-1,

45262400-5,

45260000-0,

45111200-0,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia zawarcia umowy do 27.05.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w par.7 ust. 1 umowy nr 14/ZP/2018 zwiększa się o kwotę brutto 135.000,00

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 90 w Zielonej Górze", wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości mniejszej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, które to roboty stały się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Środki przewidziane na realizację zadania dodatkowego są niekwalifikowane i nie będą objęte dofinansowaniem, nie będą miały również wpływu na środki do tej pory pozyskane w ramach umowy pierwotnej.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.