eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki Śląskie › Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki ŚląskieOgłoszenie z dnia 2019-03-22

Ogłoszenie nr 560056238-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Oborniki Śląskie: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647042-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500298384-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500301844-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295.
Adres strony internetowej (url): www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.168.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres planowanej inwestycji: 1. Zamierzenie budowlane obejmuje Budowa chodnika przy ul. Stefana Batorego o długości 522 mb wraz z budową zjazdów o powierzchni 190 m2 w miejscowości Oborniki Śląskie gmina Oborniki Śląskie zlokalizowana jest na dz. nr 13 AM-3; 1/2 AM-12, obręb Oborniki Śląskie. 2. Istniejące uzbrojenie terenu - sieć wodociągowa - sieć gazowa - kanalizacja deszczowa - sieć telekomunikacyjna - sieć energetyczna 3. Informacje dodatkowe: 3.1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki a) zapewnienia nadzorów: - geodezyjnego, - archeologicznego, - geologicznego i geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowań z tych badań; b) przygotowanie w imieniu zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót realizowanych na podstawie zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami. 3.2. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), żąda by kierownik budowy/robót był zatrudniony przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 18.12.2018 r. do dnia 29 marca 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH Wojciech Rapp, biuro@rapps.pl, ul. Zielona 4, 55-106, Czeszów, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 189298.76 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększenie wartości umowy o 20365,63 zł netto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana zgodna z protokołem konieczności w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych: 1) poszerzenie strefy uzupełnienia nawierzchni bitumicznej przy krawężniku z 20 cm do 55 cm na długości 525 mb, 2) remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco - 10 ton.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.