eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki Śląskie › Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.Ogłoszenie z dnia 2019-03-22

Ogłoszenie nr 560056186-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Oborniki Śląskie: Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631496-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500251830-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500293154-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295.
Adres strony internetowej (url): www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.157.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie", polegających między innymi na: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0,147 km Roboty rozbiórkowe krawężników, ław, nawierzchni z kostki betonowej oraz przepustów rurowych PVC Karczowanie pni śr. 56-65 cm - 4 szt. Frezowanie nawierzchni bitumicznej -555 m2 Roboty ziemne: usuwanie humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów, transport urobku Układanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - 169 m Ułożenie warstwy piasku, stabilizacji cementowej oraz kruszywa łamanego z zagęszczeniem - 220 m2 Skropienie nawierzchni asfaltem 745 m2 Ułożenie nawierzchni asfaltowej AC11S grubości 5 cm - 745 m2 Ułożeniu obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem - 260 m Ułożeniu palisady betonowej na ławie betonowej z oporem - 34 m Ułożeniu warstwy piasku oraz kruszywa łamanego pod chodnik - 235 m2 Budowie chodnika z kostki betonowej 8 cm - 235 m2 Budowa zjazdu z kostki betonowej oraz przebudowa istniejącego zjazdu Budowa przepustów rurowych pod zjazdami PP fi 400 oraz PP fi 315 - 16,7 m Budowa ścianek czołowych dla rur PP fi 400 oraz PP fi 315 - 4 szt. Profilacja i umocnienie rowu płytami meba - 100 m2 Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 160 mm i 315 mm Osadzenie studzienek ściekowych fi 500 - 4 szt. Wbudowanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi 100 - 1 szt. Regulacja studzienek dla włazów kanałowych - 6 szt. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z obsianiem terenów zielonych - 450 m2 Montaż znaków drogowych - 2 szt. Budowa pobocza utwardzonego z kostki betonowej - 100 m2 Lokalizacja inwestycji: 1. Działki nr 3, 23/1, 43/1 AM-9 oraz nr 6, 7 AM-20 obręb Oborniki Śląskie Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki a) zapewnienia nadzorów: - geodezyjnego, - archeologicznego, - geologicznego i geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowań z tych badań; b) przygotowanie w imieniu zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót realizowanych na podstawie zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami. c) wykonania projektu zastępczej organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzeń na poczet realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), żąda by kierownik budowy był zatrudniony przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 07.12.2018 r. do dnia 30.05.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa drogi dojazdowej ul. Orkana w miejscowości Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WB TECH WIESŁAW BUREK, biuro@wbtechoborniki.pl, ul. Korzeniowskiego 45, 55-120, Oborniki Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 240992.64 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększenie wartości umowy o 36768,75 zł netto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany dokonano zgodnie z protokołem konieczności w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych: 1) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - 138,75 m3, 2) stabilizacja podłoża cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 555,00 m2, 3) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 15 cm - 555,00 m2

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.