eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 560054984-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 38227-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 79104-201

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym w szczególności: a) mapa do celów projektowych, b) aktualizacja inwentaryzacji obiektu (we wszystkich branżach), c) uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi - na potrzeby wykonania gruntowego wymiennika ciepła, d) wykonanie ekspertyzy wilgotnościowej i mykologicznej, e) wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego, f) wykonanie obliczeń sprawdzających przyłącze gazu ziemnego dla ilości gazu wynikającej z nowoprojektowanej przebudowy budynku. 2) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. a) aktualizację ekspertyzy konstrukcyjnej, b) aktualizację ekspertyzy pożarowej, c) projekt zagospodarowania terenu, d) projekt architektoniczno - budowlany, e) projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, f) aktualne warunki przyłączenia do sieci miejskiej, g) informację BIOZ. 3) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura i ogrodzenie w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno Użytkowego), b) Projekt rozbiórek, c) Projekt architektury, d) Projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i charakterystyką/opisem pierwszego wyposażenia, e) Projekt konstrukcyjny, f) Projekt instalacji sanitarnych, w tym: - projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji, - projekt węzła cieplnego wraz z automatyką oraz projekt instalacji powietrznej pompy ciepła, - projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), - projekt wentylacji mechanicznej, - wykreślono, - projekt instalacji gazowej, - projekt przyłączy wod - kan, - projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej, - wykreślono. g) Projekt instalacji elektrycznych, w tym: - sporządzenie bilansu mocy, - wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, - oświetlenie (podstawowe, zewnętrze i awaryjne), - gniazda wtykowe ogólne, dedykowane sieci komputerowej i technologiczne dla kuchni i multimediów, - instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, - instalacje elektryczne zasilania węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną węzła cieplnego, - projekt wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 6910. h) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: - przyłącze teletechniczne, - instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, - system CCTV (monitoring IP), - system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), - instalacja wideodomofonowa, - instalacja RTV, - systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z Ekspertyzy p. poż. budynku oraz Postanowienia MKW PSP, - system przyzywowy dla niepełnosprawnych. i) Projekt technologii kuchni. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (5 egz.), 5) Scenariusz pożarowy (5 egz.), 6) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) (2 egz.), 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni)(2 egz.). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego* Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 2510.2012 r., poz.1169) 2.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, sporządzonej zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno Użytkowego i uzgodnionej z Zamawiającym z wyłączeniem robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 ppkt. 3) lit. f) tiret ósmy (roboty w zakresie przyłącza do sieci ciepłowniczej). 2.3. Wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w Protokole konieczności Nr 3 z dnia 05.11.2017 r. tj. 1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, 2) wykonanie dodatkowych robót budowlanych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45210000-2,

45300000-0,

45400000-1,

71000000-8,

71200000-0,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 05.05.2017 r. do 20.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 42.663,97 zł brutto tj. 38.700,78 zł netto oraz zmiana terminu zakończenia robót do dnia 05.05.2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
roboty zaniechane w zakresie ograniczenia wykonania osłon akustycznych /-/7.660,31 zł brutto tj. /-/7.092,88 zł netto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ad 1)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.Na mocy przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w kwocie 2.600,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 17,00 zł, w konsekwencji więc stawka r-g w trakcie realizacji Umowy wzrosła o 2,30 zł netto. - zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy łącznie o kwotę 38.700,78 zł netto, tj. 42.663,97 zł brutto, w tym: o 32.919,89 zł netto tj. 35.553,48 zł brutto dla robót z podatkiem VAT 8% - z wyłączeniem robót związanych z termomodernizacją,, o 5.780,89 zł netto tj. 7.110,49 zł brutto dla robót z podatkiem VAT 23 % W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości dokonania przez Volia Energia Warszawa S.A. odbioru węzła cieplnego i uzyskania tym samym protokołu odbioru końcowego węzła przed dniem umownym zakończenia robót budowlanych tj. przed dniem 20 marca 2020 r. Wobec powyższego strony postanawiają przedłużyć termin zakończenia do dnia 05.05.2020 r. Ad 2) roboty zaniechane Protokół konieczności Nr 8 z dnia 06.03.2020 r - ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie wykonania osłon akustycznych oraz zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę /-/ 7 660,31 zł brutto tj. /-/ 7 092,88 zł netto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.