eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Budowa świetlicy wiejskiej w GogołowieOgłoszenie z dnia 2020-03-26

Ogłoszenie nr 560054515-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Świdnica: Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527177-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540062440-N-2019, 540066757-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510137195-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, Krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.swidnica.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty: 1) roboty ziemne, 2) fundamenty i ściany podziemia wraz z izolacjami, 3) ściany nadziemia, 4) dach, 5) podłoża, izolacje i warstwy wyrównawcze pod posadzki, 6) ścianki działowe, 7) tynki i okładziny wewnętrzne, 8) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, 9) roboty malarskie i posadzki, 10) elewacja, 11) schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych, taras, 12) instalacja wodociągowa wewnętrzna i zewnętrzna (bez przełożenia sieci wodociągowej), 13) instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna i zewnętrzna, 14) instalacja centralnego ogrzewania, 15) instalacja wentylacyjna, 16) instalacja odgromowa, 17) wewnętrzna linia zasilająca, 18) oświetlenie, 19) ogrodzenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z: decyzją o pozwoleniu na budowę nr 344/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, decyzją nr 301/2018 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 12 marca 2018 roku oraz decyzją nr 301/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku o zmianie pozwolenia na budowę. 4. Wyspecyfikowane w projektach wykonawczych materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji . Zamawiający w erracie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ opisał równoważność materiałów i urządzeń, dla których w dokumentacji projektowej pojawiły się nazwy własne. 5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 6. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 poz. 917) pracowników wykonujących prace w zakresie kodu 45.21.20.00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych. 7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.6 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.6 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.6 SIWZ czynności zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.6 SIWZ czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:

45261000-4,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na do dnia 09.04.2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia brutto wykonawcy na kwotę 1126557,58 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono konieczność wykonania zakresu robót nieprzewidzianego w umowie podstawowej, określonego w protokołach konieczności z dnia 29.01.2020 r, i 14.02.2020 r. Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych zamówieniem podstawowym w oparciu o składniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego. Kosztorys został sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W oparciu o kosztorys Wykonawcy zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru dokonano zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Jednocześnie z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy. Dokonane zmiany umowy nie zmieniają ogólnego charakteru umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.