eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.Ogłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 560052201-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Warszawa: Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539078-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540089210-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510132690-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 17840000000000, ul. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 931 480, e-mail dnt@sggw.pl, faks 225 931 481.
Adres strony internetowej (url): www.sggw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DI.250.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Sekcji Pszczelarstwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 nr dz. ew 113/8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie zgodnie z Decyzją nr 4/D/19 z dnia 09.01.2019, dokumentacją techniczną i przepisami.


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
300 dni od dnia wprowadzenia

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
na podstawie protokołu konieczności z dnia 29.01.2020 (1), protokołu konieczności z dnia 29.01.2020 (2), protokołu konieczności z dnia 31.01.2020 oraz protokołu negocjacji. Wartość netto zmiany 1099616,18 Zmiana terminu realizacji umowy - 360 dni od dnia wprowadzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość zamówienia po zmianie umowy: Netto 10 236 391,72

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.