eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła IIOgłoszenie z dnia 2020-03-18

Ogłoszenie nr 560049733-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.

Głuchołazy: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518174-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540045547-N-2019; 540048532-N-2019;540048532-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510089228-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 53117213500000, ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 408 01 59, e-mail przetargi@szpitalmsw-glucholazy.pl, faks 77 439 38 61.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpitalmsw-glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP 2377/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II" realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 2. W ramach inwestycji budowlanej planowana jest przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na IV i V piętrze budynku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach. 3. Niniejsza inwestycja budowlana obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach" i uzupełniająco w dokumentacji projektowej pn. "Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach".


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45210000-2,

45300000-0,

45310000-3,

45320000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy, b) Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 4 z dnia 11.02.2020r. -Wartość robót dodatkowych na kwotę brutto 324 736,09 pln ( w pkt.V.4 rodzaj i zakres zmian)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
AD1. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z braku pozycji kosztorysowych w przedmiarze oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych, czyli obowiązku wykonania instalacji DSO. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA Z-001 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - DSO i SSP). AD2. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących uzupełnieniem dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych. Przedmiar, a w związku z tym również kosztorys Wykonawcy nie uwzględniały pozycji dotyczących rozdzielnicy R.POŻ., dokumentacja projektowa również nie zawierał informacji o konieczności jej wykonania. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA E-14 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie DSO i SSP). AD3. Konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, listwy przyłączeniowej oraz przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów dla central wentylacyjnych i agregatu dachowego, związane jest z błędami projektowymi tzn. koniecznością zmiany przekrojów kabli elektrycznych zgodnie z KPNA E20. Na schematach rozdzielnic występują zabezpieczenia do tych urządzeń ale są "za małe" (zostały wykorzystanie do zasilenia kontrolerów kontroli dostępu), a do central należy dobrać odpowiednie do ich mocy. AD4. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z braku pozycji kosztorysowych w przedmiarze oraz w związku z potrzebą montażu gniazd ekwipotencjalnych. AD5. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z faktu, że Projektant w schematach rozdzielnicy nie uwzględnił transformatora dla szafki gazów medycznych (sterowanie odbywa się za pomocą obniżonego napięcia). Obniżenie napięcia musi się odbyć w rozdzielnicy elektrycznej - szafka nie jest wyposażona w transformator. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o notatkę z rady budowy. AD6. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z potrzeby uzupełnienia wyposażenia rozdzielnic o elementy zasilania lamp bakteriobójczych, kontrolerów kontroli dostępu oraz myjki przy windzie (konieczna zmiana napięcia z 230 V na 400 V) zgodnie z ustaleniami z rady budowy oraz KPNA E13. Powyższe jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń. AD7. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych. Po uzupełnieniu dokumentacji projektowej o lokalizację rozdzielnicy p-poż niezbędne było wydzielenie przeciwpożarowo pomieszczenia, w którym rozdzielnica ma się znajdować. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA E-14 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie DSO i SSP). AD8. Wystąpienie robót niewystępujących rodzajowo w kosztorysie, których wykonanie jest niezbędne ze względów technologicznych oraz z uwagi na podniesienie funkcjonalności obiektu. Konieczność wykonania robót dodatkowych w oparciu o wizję lokalną na placu budowy, wykonanie odkrywek ścian i posadzek oraz sprawdzenia (obstukania) "głuchych tynków". AD9. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych. Po uzupełnieniu dokumentacji projektowej o lokalizację rozdzielnicy p-poż niezbędne było wydzielenie przeciwpożarowo pomieszczenia, w którym rozdzielnica ma się znajdować. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA E-14 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie DSO i SSP). AD10. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących uzupełnieniem dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych. Przedmiar, a w związku z tym również kosztorys Wykonawcy nie uwzględniały pozycji dotyczących rozbiórki i ponownego montażu paneli metalowych na korytarzu niskiego parteru w celu wykonania przejść szczelnych i doprowadzenie kabli elektrycznych do pomieszczenia rozdzielnicy R.POŻ. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA E-14 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie DSO i SSP). AD11. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z braku pozycji kosztorysowych w przedmiarze oraz w związku z potrzebą podłączenia szaf LPD z infastrukturą LAN szpitala. AD12. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uwzględnienia przepisów przeciwpożarowych. Po uzupełnieniu dokumentacji projektowej o lokalizację rozdzielnicy p-poż niezbędne było wydzielenie przeciwpożarowo pomieszczenia, w którym rozdzielnica ma się znajdować. Kosztorys robót dodatkowych powstał w oparciu o KPNA E-14 (uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie DSO i SSP).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Uszczegółowienie rodzaju i zakresu zmian w umowie 1. Wykonanie instalacji DSO (dźwiękowy system ostrzegania) na V kondygnacji zgodnie z kosztorysem branży elektrycznej nr E4b (etap II). 2. Wykonanie rozdzielnicy R.POŻ. zgodnie z kosztorysem branży elektrycznej nr E5. 3. Wykonanie dodatkowego wyposażenia oraz wykonania niezbędnych badań i pomiarów dla central wentylacyjnych i agregatu dachowego zgodnie z pozycjami 1, 2 oraz 6-18 kosztorysu E7. 4. Wykonanie gniazd ekwipotencjalnych typu i producenta wskazanego przez Zamawiającego zgodnie poz. 3 kosztorysu E7. 5. Wykonanie transformatorów dla szafki gazów medycznych zgodnie z poz. 4 kosztorysu E7. 6. Wykonanie elementów zasilania lamp bakteriobójczych, kontrolerów kontroli dostępu oraz myjki przy windzie zgodnie z poz. 5 kosztorysu E7. 7. Wykonanie uszczelnienia przejścia R.POŻ dla wydzielenia pożarowo pomieszczenia, w którym umiejscowiona zostanie rozdzielnica R-POŻ zgodnie z kosztorysem branży elektrycznej nr E8. 8. Wykonanie skucia tynków i demontażu posadzek (cementowej oraz z żywicy poliuretanowej) a następnie wykonanie nowej posadzki betonowej z zastosowaniem siatki oraz uzupełnienia posadzki zgodnie z kosztorysem branży budowlanej nr B7, B8, B9, B10, B13, B14. 9. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej na p-poż dla wydzielenia pożarowo pomieszczenia, w którym umiejscowiona zostanie rozdzielnica r-poż zgodnie z kosztorysem branży budowlanej nr B11. 10. Wykonanie demontażu i ponownego montażu paneli sufitowych (metalowych) w poziomie niskiego parteru (korytarz) zgodnie z kosztorysem branży budowlanej nr B12. 11. Wykonanie dodatkowego wyposażenia oraz wykonania niezbędnych badań i pomiarów dla podpięcia szaf LPD z infrastrukturą LAN szpitala zgodnie z pozycjami 20-23 kosztorysu E7. 12. Wykonanie oświetlenia w wersji przeciwwybuchowej dla wydzielenia pożarowo pomieszczenia, w którym umiejscowiona zostanie rozdzielnica R-POŻ zgodnie z kosztorysem branży elektrycznej nr E9.-Wartość robót dodatkowych na kwotę brutto 324 736,09 pln

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.