eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont sanitariatów oraz wymiana kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2020-03-18

Ogłoszenie nr 560049335-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.

Warszawa: Remont sanitariatów oraz wymiana kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566414-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500153868-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259640000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
Adres strony internetowej (url): www.ursynow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont sanitariatów oraz wymiana kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 w Warszawie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KZP-XII-WZP.271.50.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 336 w następujących segmentach: 1) W segmencie dydaktycznym: ? Łazienka dziewcząt na parterze SD002 ? Łazienka chłopców na parterze SD001 ? Łazienka nauczycieli SD004 ? Korytarz 2) W segmencie administracyjnym: ? Toaleta na poziomie szatni AD001 ? Toaleta dzieci przy świetlicy na 1 piętrze AD006 3) W segmencie sportowym: ? Wc zewnętrzne SP01z, SP02z ? Szatnia damska SP001, SP006 ? Natryski damskie SP002, SP004 ? Wc przy natryskach damskich SP003, SP005 ? Szatnie męskie SP007, SP010 ? Natryski męskie SP009 - adaptacja na magazyn ? Wc przy natryskach męskich SP008, SP011 ? Korytarz na parterze SP012 ? Pomieszczenie porządkowe SP013 ? Sanitariaty dzieci na 1 piętrze SP021, SP022 ? Natryski dzieci na 1 piętrze SP024 ? Korytarz do szatni dzieci SP023 Wymagania związane z realizacją zamówienia 1. Wymagana jest praca w systemie dwuzmianowym. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty budowalne, instalacyjne i wykończeniowe w trakcie realizacji zamówienia. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. 6. Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. 7. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia placówki. 8. Kolory farb i okładzin należy przed zamówieniem uzgodnić z Dyrektorem placówki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8b do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8c do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy; - Przedmiar robót - załącznik nr 8d do SIWZ, - Materiały informacyjne - załącznik nr 8e do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 5 do wzoru umowy;


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45111300-1,

45262500-6,

45421000-4,

45410000-4,

45440000-3,

45450000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.07.2018 - 24.08.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność wykonania robót budowlanych polegajacych na rozbiórce, a następnie ułożeniu dodatkowych elementów konstrukcji betonowych, które nie zostały przewidziane w projekcie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłosił konieczność wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce, a następnie ułożeniu dodatkowych elementów konstrukcji betonowych, które nie zostały przewidziane w projekcie. Ze względu na zbliżający się koniec przerwy wakacyjnej prace należy wykonać w możliwie najszybszym terminie

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.