eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Miasto nad Wartą › Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad WartąOgłoszenie z dnia 2020-03-18

Ogłoszenie nr 560049280-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.

Nowe Miasto nad Wartą: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 623656-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510322801-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Krajowy numer identyfikacyjny 63125820100000, ul. ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2874014, 2874082, e-mail przetargi@gmina-nowe-miasto.pl, faks 61 2874014, 2874082.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-nowe-miasto.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.06.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą, która obejmuje: roboty rozbiórkowe; ułożenie krawężnika, opornika, obrzeży i ścieków; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej chodników i wjazdów; oznakowanie poziome i pionowe; regulacja wysokościowa kratek ściekowych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworów instalacji podziemnej; wykonanie frezowania profilującego, warstwy wyrównawczej i nawierzchni z betonu asfaltowego.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.26 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30 czerwca 2020 r., Aneksem nr 1 z dnia 28 lutego 2020 r. przesunięto termin wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia oraz terminu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zakresem umowy podstawowej, na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, wprowadza się wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z zakresem określonym szczegółowo w protokole konieczności oraz kosztorysie robót dodatkowych. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Ustalono kwotę na wykonanie tych robót w wysokości 179201,38 zł brutto a termin wykonania zamówienia wydłużono do dnia 31.08.2020 r. W związku z wątpliwościami Inwestora i Wykonawcy robót co do drożności kanalizacji deszczowej w dniu 16.01.2020r. przeprowadzono inspekcję istniejącej kanalizacji deszczowej. Na jej podstawie stwierdzono niedrożność rurociągu kanalizacji deszczowej wynikającą z nieszczelności poszczególnych elementów odwodnienia ulicy Szkolnej. Istniejąca kanalizacja wykonana została z rur betonowych , które w czasem uległy rozszczelnieniu , a wnikające do przewodu rurowego korzenie i ziemia spowodowały , że rurociąg uległ w sposób nieodwracalny trwałemu zapełnieniu , mimo częstego wykonywania prac oczyszczających rurociąg w ostatnich latach. W związku z powyższym zachodzi konieczność remontu tych odcinków elementów odwodnienia i wykonania opisanych robót. Ta sytuacja prowadzi do konieczności wymiany rur rurociągu deszczowego na nowe elementy oraz do konieczności wymiany kompletnych studni rewizyjnych betonowych z włazami i kompletnych studzienek ściekowych betonowych z osadnikami i kratkami na nowe. Ze względów ekonomicznych i technicznych nie jest zasadne powierzanie robót innej firmie niż Wykonawca związany umową o roboty budowlane. Przeprowadzenie dodatkowego postępowania celem wybrania innego Wykonawcy w znaczny sposób wydłużyłoby czas wykonania prac. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz mogłaby spowodować znaczny wzrost kosztów dla Zamawiającego. Prace te są ściśle powiązane z zakresem podstawowym i ze względów technicznych i technologicznych konieczne jest zlecenie wykonania zamówienia dodatkowego. Tylko takie rozwiązanie pozwoli w sposób prawidłowy wykonać remont ulicy i sprawić, że wydatkowane środki budżetowe na wykonanie remontu zostaną wydane w sposób prawidłowy tzn. nie zostaną częściowo utracone , w przypadku konieczności późniejszej naprawy elementów odwodnienia , gdybyśmy nie wykonali tych robót nieprzewidzianych- dodatkowych przed remontem nawierzchni byłoby to postrzegane jako nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.