eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20C (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47, 49) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń.Ogłoszenie z dnia 2020-03-17

Ogłoszenie nr 560048112-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Bielsko-Biała: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20C (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47, 49) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524273-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510078817-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20C (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47, 49) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGM/DZ/30/2019/ADM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne tj., 9 lokali mieszkalnych (parter i I piętro), 2 lokale gospodarcze (piwnice) i część wspólną (piwnice z komórkami lokatorskimi dla mieszkań) (zwanych dalej "dokumentacjami") dla budynków położonych w Bielsku-Białej przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47 i 49, obejmujących: 1) wykonanie i remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, 2) wykonanie i remont instalacji elektrycznej, 3) wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, 4)wykonanie i remont przewodów kominowych, zwanych dalej łącznie "przebudową", wraz z 5) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, zwanych dalej łącznie "przedmiotem zamówienia", w oparciu o Koncepcję przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części lokalu usługowego U.M., stanowiącą załącznik nr 14 do Specyfikacji


II.4) Główny kod CPV: 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20C (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47, 49) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ARCHIDOM Bernard Łopacz, , ul. Środkowa 5, 47-400, Racibórz, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 57800.00 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie ulega zakres projektowy, tj. zostaje zwiększony zakres projektowy oraz zmianie ulega wynagrodzenie wykonawcy oraz termin wykonania umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzenia prac projektowych w budynku byłej siedziby Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w wyniku których ma zostać wydana decyzja pozwolenia na budowę dla zmiany sposobu użytkowania lokali w budynku jak wyżej, wynikła konieczność doprowadzenia do zgodności stanu obecnego z przepisami przeciwpożarowymi całego obiektu. W oparciu o powzięte informacje przed wszczęciem postępowania przetargowego a także postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o art.6g ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), Zamawiający uznał, że rozwiązania projektowe będące przedmiotem postępowania nie będą dotyczyć warunków ochrony przeciwpożarowej. W wyniku złożenia projektu budowlanego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w celu jej uzgodnienia i uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej postanowienia z dnia 14.10.2019 r. - pkt. 2b i 2c, do usunięcia w złożonym projekcie budowlanym nieprawidłowości, wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót projektowych nie przewidzianych w umowie a, które niezbędne są do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. obejmujących: Dodatkowy zakres prac projektowych obejmuje: - wykonanie dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych klatek schodowych, - wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z uzyskaniem odstępstwa od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, - wykonanie projektów branży architektonicznej i elektrycznej uwzględniających rozwiązania zamienne zawarte w ekspertyzie wraz z uzgodnieniem projektów z rzeczoznawcą p.poż. oraz złożenie wniosku o pozwolenia na budowę.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z dodatkowym zakresem prac projektowych wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie prac dodatkowych, zgodnie z § 16 ust. 2 umowy nr ZGM/DZ/DZ/30/2019/ADM z dnia 10.04.2020 r., ulegnie zwiększeniu o 19 000,00 zł netto czyli 23 370,00 zł brutto (ustalone na podstawie oferty z dnia 16.01.2020 r. przedstawionej przez Projektanta) co stanowi 32,87% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §8 ust. 1 umowy. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia Wykonawcy płatne z paragrafu 60700126 Termin wykonania ekspertyzy oraz złożenia wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych - 5 tygodni od daty podpisania aneksu do umowy. Termin wykonania projektów uwzględniających rozwiązania zamienne - 3 tygodnie od daty złożenia wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę po wykonaniu dodatkowych robót projektowych - 4 m-ce od daty złożenia wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.