eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Adaptacja pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w KrośnieOgłoszenie z dnia 2020-03-13

Ogłoszenie nr 560046546-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Krosno: Adaptacja pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580749-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510184922-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, Krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.84.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku położonego w Krośnie przy ul. S. Kisielewskiego 4 w celu przystosowania dla potrzeb żłobka. Zmianie ulegną pomieszczenia znajdujące się na drugiej kondygnacji nadziemnej przedmiotowego budynku. Zakres robót obejmuje wydzielenie trzech sal dla dzieci, szatni, magazynu materacy i pościeli, łazienki dla dzieci, WC dla personelu oraz pozostałych pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie obejmuje również przebudowę wewnętrznych instalacji, dostawę podstawowego wyposażenia oraz częściową zmianę zagospodarowania terenu poprzez dobudowanie ewakuacyjnych schodów zewnętrznych. Teren objęty inwestycją to działka nr 1212/51 obręb Śródmieście w Krośnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót, aby bez przeszkód mogła funkcjonować pozostała część budynku oraz fakt prawidłowego pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenia terenu wykonywanych robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (roboty będą prowadzone w obiekcie, którego pozostałe segmenty będą czynne). Uwaga! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta, pod warunkiem że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, izolacyjne, konstrukcyjne, tynkarskie, posadzkowe, malarskie, ciesielskie, dekarskie, brukarskie oraz instalacyjne elektryczne i sanitarne. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45214100-1,

45111300-1,

45262700-8,

45223200-8,

45262500-6,

45400000-1,

45300000-0,

45310000-3,

45330000-9,

45443000-4,

45311200-2,

45331000-6,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.09.2019r. - 15.11.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zwiększenie wartości umowy z 590 803,41 zł do 631 492,36 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wprowadzenie robót budowlanych koniecznych i niezbędnych, a związanych z wykonaniem wewnętrznego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z usunięciem istniejących płyt cementowo-azbestowych w celu umożliwienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Wobec powyższego Zamawiający wprowadził umowy poniższe roboty: 1. Demontaż istniejących płyt GK stanowiących okładzinę wewnętrzną ścian zewnętrznych. 2. Rozbiórkę istniejącego wypełnienia ścian zewnętrznych złożonego z płyt cementowo-azbestowych, wełny mineralnej, rusztu drewnianego oraz drugiej warstwy płyt cementowo-azbestowych. 3. Wykonanie nowego wypełnienia ścian zewnętrznych stanowiącego uzupełnienie przyjętego pierwotnie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz w następujący sposób: nabicie łat drewnianych do istniejącej konstrukcji, przymocowanie membrany wiatroizolacyjnej, montaż płyt OSB3 pomiędzy rusztem (wraz z zabezpieczeniem płyt do stopnia niezapalne), ułożenie wełny mineralnej gr. 7 cm. 4. Zastosowanie systemu ścian o odporności ogniowej EI30 poprzez zmianę rodzaju płyt GK z założonych wstępnie dwóch warstw zwykłych płyt GKB o gr. 12,5 mm na dwie warstwy płyt o podwyższonej odporności na ogień GKF o gr. 12,5 mm. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku przez dzieci, rodziców oraz personel. W związku z koniecznością wykonania ww. robót wymagających dodatkowego czasu niezbędnego na ich realizację termin zakończenia robót został przesunięty z dnia 15.11.2019r. na 29.11.2019r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.