eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.Ogłoszenie z dnia 2020-03-11

Ogłoszenie nr 560044822-N-2020 z dnia 11-03-2020 r.

Krosno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605747-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540215977-N-2019 i 540216367-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510243576-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 37045288200000, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 437 57 96, e-mail kierownik@pzdkrosno.pl, faks 13 437 58 29.
Adres strony internetowej (url): www.pzdkrosno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ADT.261.2.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zdanie p.n.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego". Zadanie podzielone zostało na 11 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą część zamówienia oddzielnie. Zakres świadczenia usług obejmuje: 1. Odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg na zadaniu objętym umową (z zastrzeżeniem pkt. 10) wg obowiązujących standardów. 2. Zwalczanie śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu objętym umową. 3. Ręczne rozsypywanie materiałów na kratach wsypowych piaskarek podczas załadunku w zakresie Wykonawcy. 4. Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki odbywał się będzie na placu składowym w miejscowości Zboiska (dotyczy części Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 9). 5. Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki na części Nr 6, 7, 8, 10 i 11 odbywał się będzie na placu składowym Wykonawcy, realizującego zadanie na danej Części zamówienia. W związku z tym, do ceny ofertowej, Wykonawcy w/w Części zamówienia winni doliczyć koszt załadunku. 6. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości na wszystkie części zamówienia, zapewni Zamawiający. Transport materiałów uszorstniających z placu składowego w m. Zboiska na place składowe zlokalizowane odpowiednio na terenie Gmin: Wojaszówka, Jedlicze i Jaśliska jest w zakresie i na koszt Wykonawcy. 7. Plac składowy do prowadzenia akcji zimowej na części Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 9 znajdował się będzie w miejscowości Zboiska. 8. Wykonawcy, którzy mają w swoim zakresie załadunek posypywarek (dotyczy części Nr 6, 7, 8, 10 i 11) winni posiadać swoją ładowarkę oraz place składowe, zlokalizowane odpowiednio na terenie danej Gmin. 9. W przypadku, gdy jeden Wykonawca będzie składał ofertę na jedną lub więcej części zamówienia na terenie Gminy Wojaszówka, może posiadać co najmniej jedną koparko-ładowarkę lub ładowarkę do załadunku oraz jeden plac składowy zlokalizowany na terenie tej Gminy. 10. W sytuacjach, spowodowanych ciężkimi warunkami zimowymi lub niewystarczającą ilością sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nieujęte umową. Wynagrodzenie za świadczenie usług na drogach nieobjętych umową odbywać się będzie wg takich samych stawek, jak na drogach objętych umową. 11. Wykonawca winien zapewnić stałą łączność pomiędzy Dyżurnym Zimowego Utrzymania Dróg a pozostałymi osobami biorącymi udział w akcji zimowej (m. in. z kierowcami i operatorami sprzętu). 12. Zamawiający decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu terminu prowadzenia akcji zimowej. 13. Akcją zimową kieruje Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo - Mostowego w Dukli. 14. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy zobowiązany jest do świadczenia usług na polecenie Dyżurnego o każdej porze w ciągu doby i w każdy dzień tygodnia. Wykonawca winien być w pełnej dyspozycji Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia gotowości sprzętu przed rozpoczęciem akcji zimowej. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych w SIWZ lub jest nie sprawny technicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania z Oferentem umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanych bądź wykonywanych usług.


II.4) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

90630000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
29.10.2019-05.04.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Rejon Wojaszówka 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Sprzętem Rolniczym Tomasz Kowalczyk, , Odrzykoń, 38-406, Odrzykoń, ul. J.Pawła II 87, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 22275.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Rejon-Jaśliska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Usługowa "Piotruś", , Jaśliska, 38-485, Posada Jaśliska 184, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 14300.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmianie ulega wartość przedmiotu zamówienia oraz ilość godzin pracy, nie przekracza ona jednak 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zakres prac nie ulega zmianie. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starasnnością nie mógł przewidzieć.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedmiotem umowy jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego. Części Nr 8 Rejon: Wojaszówka 3 Nr 11 Rejon: Jaśliska obejmują teren górzysty. Częste opady deszczu i występująca gołoledź spowodowały dużą ilość wyjazdów, a tym samym dużą ilość pracy sprzętu na obydwu rejonach. Wartość umów przeznaczona na realizację przedmiotowych zadań na obydwie części została wyczerpana. Sezon zimowy nadal trwa. W związku z tym, dla zapewnienia ciągłości zimowego utrzymania dróg powiatowych na przedmiotowych Rejonach, Zamawiający zwiększa wartość przedmiotu zamówienia do 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowach na obydwie części. Konieczność zmiany umów spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmieniona została wartość przedmiotu umowy i ilość godzin pracy sprzętu na Część Nr 8 Rejon: Wojaszówka 3 i Część Nr 11 Rejon: Jaśliska. Umowę w zakresie części nr 8 zmieniono w dniu 13.02.2020r.(co zostało ujęte w sekcji V.1). Natomiast zmiana umowy w zakresie części Nr 11 Rejon: Jaśliska nastąpiła w dniu 24.02.2020r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.