eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › "Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej" z podziałem na części:CZĘŚĆ nr 1 - "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego", CZĘŚĆ nr 2 - "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park", CZĘŚĆ nr 3 - "Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury" polegająca naa) Przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie b) Przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie.Ogłoszenie z dnia 2020-03-11

Ogłoszenie nr 560044553-N-2020 z dnia 11-03-2020 r.

Tuchów: "Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej" z podziałem na części:CZĘŚĆ nr 1 - "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego", CZĘŚĆ nr 2 - "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park", CZĘŚĆ nr 3 - "Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury" polegająca na: a) Przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie b) Przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych \Numer naboru RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 TYTUŁ PROJEKTU - Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643204-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510014632-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuchów, Krajowy numer identyfikacyjny 52780700000000, ul. ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0146525218 w. 12, e-mail um@tuchow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.tuchow.pl
Adres profilu nabywcy: www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej" z podziałem na części:CZĘŚĆ nr 1 - "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego", CZĘŚĆ nr 2 - "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park", CZĘŚĆ nr 3 - "Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury" polegająca na: a) Przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie b) Przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. "Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej" z podziałem na części: CZĘŚĆ nr 1 - "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego", CZĘŚĆ nr 2 - "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park", CZĘŚĆ nr 3 - "Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury" polegająca na: a) Przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie b) Przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie. Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Numer naboru RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 2.1. TYTUŁ PROJEKTU - Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem "Skałki" w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów dworskich oraz obszaru w rejonie stadionu miejskiego i stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Aktywizacji "Skałka". W ramach projektu rozbudowany zostanie budynek stanowiący zaplecze terenów rekreacyjnych, powstaną 2 boiska (ze sztuczną trawą i do siatkówki plażowej), powstanie 26 miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością, oraz zagospodarowany teren przy obiektach sportowych. Na terenie dawnego parku Rozwadowskich powstanie miejska przestrzeń zieleni o powierzchni 23.351 m2. 3.) Zakres prac budowlanych w ramach przebudowy stadionu obejmuje: ? roboty rozbiórkowe (ogrodzenia, nawierzchnia, wycinka drzew); ? przebudowę instalacji (wodociągu, gazu oraz instalacji elekt. i budowa instalacji fotowoltaicznej); ? budowę boiska treningowego oraz do siatkówki plażowej.; ? niwelacja terenu; ? wykonanie parkingu oraz chodników i dojazdów; ? wykonanie terenów zielonych (posianie trawy, sadzenie drzew); ? przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza; ? przebudowę i rozbudowę dróg. Na obszarze Skałki zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego Parku "Skałka" o pow. 23 351 m2 w zakresie: ? budowę ścieżki dydaktycznej; ? przebudowę istniejącego obiektu z suchą fontanną; ? budowę murów oporowych; ? budowę drewnianej altany; ? budowę oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury. Dodatkowo zaplanowano przebudowę ul. Szpitalnej na dł. ok 140 m oraz ulicy Żeromskiego na dł. 120 m., co zwiększy dostępność terenów rekreacyjnych i zapewni bezpieczny dojazd. W efekcie powstanie miejsce do rekreacji i aktywizacji społ. dostępne dla wszystkich mieszkańców, złożone z: ? infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim (boisko o nawierzchni trawiastej - 64,90 m x 101,50 m, ? boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej - 28,50 x 58,0 m i pow. 1653 m2, boisko do siatkówki plażowej - 22 m x 14 m); ? budynku zapleczowego o pow. 781,86 m2 złożonego z części szatniowo-sanitarnej i aktywizacyjnej zasilanego z instalacji fotowoltaicznej, w której odbywać się będą zajęcia rekreacyjne


II.4) Główny kod CPV: 45112711-2
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45233222-1,

45233140-2,

45311000-0,

45315000-8,

45316000-5,

45333000-0,

45330000-9,

45332400-7,

45332000-3,

45112711-2,

45310000-3,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta - w okresie: Część 1 "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego" - 21.01.2019 r. - 30.09.2020 r. Część 2 "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park" - 21.01.2019 r. - 30.04.2020 r. CZĘŚĆ nr 3 - "Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury" polegająca na: a)Przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie b)Przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie - 15.01.2019 r. - 31.08.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: "Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"TOMAX" Sp. z o.o., biuro@tomaxtarnow.pl, ul. Bernardyńska 15/9, 33-100, Tarnów, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3681262.19 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Sprzętowo - Transportowe Andrzej Potok 33 - 170 Tuchów , andrzejpotok@wp.pl, ul. Jana III Sobieskiego 54, 33-170, Tuchów, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1032337.49 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany w części nr 1 i 2 dotyczą wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, które wystąpiły w trakcie realizacji części nr 1 tj."Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego" i części nr 2 - "Zagospodarowanie terenu przy "Skałce" na park".

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W ramach części nr 1 zawarto Aneks w dniu 26.02.2010 r. z firmą TOMAX Sp. z o.o. w którym z tytułu wykonania Robót Dodatkowych wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o kwotę netto: 202 281,92 zł., powiększone o wartość podatku VAT w kwocie: 46 524,84 zł., razem brutto: 248 806,76 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześć 76/100 złotych). Jednocześnie przedmiot Umowy zostaje również ograniczony o roboty zaniechane, wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o kwotę netto: 91 892,41 zł., powiększoną o wartość podatku VAT w kwocie: 21 135,25 zł., razem brutto: 113 027,66 zł. W ramach części nr 2 zawarto w dniu 30.12.2019 r. z firmą Usługi Sprzętowo Transportowe Andrzej Potok Aneks w którym z tytułu wykonania Robót Dodatkowych wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o kwotę netto: 177 612,12 zł., powiększone o wartość podatku VAT w kwocie: 40 850,79 zł., razem brutto: 218 462,91 zł. Jednocześnie przedmiot Umowy zostaje również ograniczony o roboty zaniechane, wynagrodzenie umowne Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o kwotę netto: 30 520,92 zł., powiększoną o wartość podatku VAT w kwocie: 7 019,81 zł., razem brutto: 37 540,73 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.